آيا در افغانستان بحث در مورد مسايلی مثل رسالت ، تعهد و مسووليت در هنر و ادبيات با سربلند کردن احزاب و گروه های ايديولوژيک به ميدان آمد و يا پيش از آن نيز مطرح بود و اگر بود به چه گونه و در کدام معنا مطرح بود ؟
- آيا می توان گفت که همانند ساير عرصه های زنده گی اجتماعی ، هنر و ادبيات ما هم يک مرحله ايديولوژی زده گی و سياست زده گی را پشت سر نهاده است ؟
-  اگر  مرحلهء سياست زده گی و ايديولوژی زده گی سپرشی شده باشد ، هنر و ادبيات ما اکنون وارد کدام مرحله شده و اين مرحله چه خصوصياتی دارد ؟

به تعهد ، مسووليت و رسالت در هنر و ادبيات چه گونه  بايد نگريست؟
 - آيا در افغانستان ميان مسووليت هنرمند و شاعر و نويسنده به حيث شخصيت اجتماعی و مسووليت ، تعهد و رسالت در هنر و ادبيات خلط مبحث نشده است ؟

در اين شماره کوشيده ايم تا د ر گفت و شنود با شماری از صاحب نظران در مورد پرسش های بالا  کند و کاو کنيم . اگر با خواندن مطالب منتشره خواستيد مسايلی را مطرح بکنيد يا پرسش هايی از اشتراک کننده گان بحث داريد ، لطفاً حتماً با ما در تماس شويد .
 

لطيف ناظمی : من به هنر هوده گرا باور دارم                                                                          

 

شمه يی در مورد ايديولوژی و ادبيات ايديولوژيک 

   داکتر اکرم عثمان

 

 د مقاومت د ادبياتو

 او 

  مترقی ادبياتو   په هکله څو ټکی

اکبر گرگر

                                                                                          

   

يکي از نمونه هاي ادبيات متعهد در روزگارما

صبورالله سياهسنگ     

   

سميع حامد :     

 

شاعر  با منطق ایمانیان

 شهروند با منطق یونانیان

   

انجنیر خلیل الله رووً فی :

 تعهد در ادبیات مقاومت

 

مطالب مرتبط به بحث تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

مطالب اختصاصی

به مناسبت شصتمين سالگرد تولد 

رهنورد زرياب

راهی که رهنورد رفت - مصاحبهء اختصاصی با رهنورد زرياب   بخش اول و بخش دوم

همایش ادبی در هرات

خالده نيازی

 

 

آرشيف صفحهء ادبيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه آیینه

سلام و...

سلام، سلامتی!

خانه آیینه را برای همکاری با آسمایی گشوده ام . در این خانه، دوستان مهمان تازه ترین شعر هایم خواهند بود. خوانش خود را از شعر معاصر سرزمین مان خواهم نوشت و شما را به ضیافت شعر هایی که ذهن و ‌ذوق مرا سرشار کرده اند، خواهم برد. با من باشید!

سميع حامد

 

چند آفرين و ايکاش و ايدريغ

... کسی که از دلهرهء سه "مبادا" (شنيدن سخنان دگر انديشان، آزردن دوست يا برانگيختن دشمن، و سرانجام آسيب پذير ساختن نام و نشان خود) از بيان انديشه هايش خودداری ميکند، بهتر است در خانه بنشيند، به بيخطرترين گزارشها، مانند "پيشبينی آب و هوا"، به پردهء تلويزيون پناه ببرد، و در...

صبورالله سياه سنگ

داستان

 

زن و آيينه

آصف سلطانزاده

 

پنجرهء ديگر

همايون حميد

قصهء زنده گی

روستا باختری

 

  مـيـــــــنه

نصير احمد احمدی

 

نوىرنګ

 ايمل پسرلي

 

دنړۍ ولسي کيسې

ليکواله :  صفيه حليم

 

سلام مرجان

پروين پژواک

 

طنز 

پارلمان بازی

هارون يوسفی

پارلمان بازی

کی چی خواهد کرد؟

سخيداد هاتف

مرد ميدان

عبدالواحد نظری

ساز بيگانه 

احسان سلام

 

قانون اساسی تروريزم

کاکه تيغون

 

طناز مهمان : هادی خرسندی و آثارش

 

شعر

چند شعر از شاعرهء شهيد ناديا انجمن

د ژوند هينداره

فاروق فردا

 

با مشـــــــــت تو ای مرد مپندار زنی رفت

لطيف ناظمی

چند شعر از خالده نيازی

 

اسدالله زمری

افغان

نقد و نوشتار

پروفيسور  دکتورعبدالخالق رشيد

ساينس فكشن علم دى كه هنر ؟
دپښتولنډې كيسې په اړه يولنډ بحث

 

 

 پوهاند دوکتور   زيار

هغه رښتينې کيسې چې نورو پرې

سترګې پټې کړې دي

همايش نقد و بررسي آثار داكتر اسدالله شعور
به مناسبت پنجاه و پنجمین زادروز وی

اسماعيل اکبر

صابر شاعری که گمنام مانده است

سرنوشت آثار میرزا اکبر صابر

 نگاهی بر

لحظه های سربی تيرباران

علی مؤدب

 

هارولد پينتر برنده جايزه ادبی نوبل 2005