کاکه تيغون

قانون اساسی تروريزم

مادهء اول : هدف اساسي تروريزم به وجود آوردن تعادل نسبي ميان تعداد موءافقان و مخالفان ، رسيدن بدون اصطكاك به مقاصد ظاهراً دشوار ، بيشتر نمودن اكثريت خاموش، ترويج فرهنگ " شتر ديدي ، نديدي " و كم كردن زحمت حريفان مي باشد .
مادهء دوم : ترور يك عمل غيرقابل تعريف است كه به حيث تكانه در پروسهء بازسازي كشور ، غنيمت بزرگ به شمار مي رود .
مادهء سوم : جواز ترور به دو نوع "الف" و "ب" تقسيم مي شود :
- نوع "الف" مصرف داخلي داشته و از جانب تمام وزراي برحال و معزول و مخلوع ، قومندانان برحال و فوق رتبه ، روءساي جمهور و روءساي احزاب و تنظيم ها و تحريك ها و سازمان ها و غيره صادر مي گردد .
- نوع "ب" به علت نظارت رسانه هاي بين المللي از اهميت جهاني برخوردار بوده و مصرف داخلي و خارجي دارد و منبع صدور آن نيز در قيد گفتار و نوشتار نمي آيد .
مادهء چهارم : با انفاذ قانون اساسي جديد ، اهميت دولت به عنوان مرجع تقليد تروريستان ، زير سوءال رفته است ، به اين سبب از آن طرف آب هاي شور ، از وجدان جهاني ترور بايد كسب تكليف شود .
مادهء پنجم : فرار از محل انجام ترور احتمالي ، قبل از انجام شدن آن ، عمل بزدلانه به شمار رفته ، براي مرتكبين استرداد جواز ترور را در پي خواهد داشت
مادهء ششم : يكي از منابع ترور ، ترور منابع ترور مي باشد .
مادهء هفتم : از جلب و جذب روشنفكران در سازمان هاي تروريستي ، جداً خودداري صورت گيرد ؛ زيرا فعاليت هاي اين طايفه مشكوك بوده و استخدام آنان باعث پايين آمدن پرستيژ سازمان هاي تروريستي مي گردد.
مادهء هشتم : ترور مامورين پايين رتبه ، بر دوش دولت بوده و به دليل سخت جاني افغان ها انتظار مي رود كه حد اكثر تا سه سال آينده ، دولت با پرداخت معاش ماهانهء 2000 افغاني ، گليم حد اقل 70% از آنان را جمع نمايد .
مادهء نهم : براي ترور زنان در داخل كشور ، به جواز ترور ضرورت نيست .
مادهء دهم : به منظور محترم شمردن قراردادهاي نامكتوب بين المللي ، هيچ تروريست داخلي ، حق مداخله در كار تروريستان خارجي را ندارد .
مادهء يازدهم : كار سياسي براي تروريستان ، بر كار فرهنگي ميان آنان نظر به ايجابات عصر، تقدم داشته و اجراي آن بر عهدهء NGO ها مي باشد .
مادهء دوازدهم : به منظور آلوده نشدن راديوهاي داخلي دولتي ، نشر اخبار مربوط به تروريزم در افغانستان ، منحصر به راديوها و آژانس هاي خارجي مي باشد .
مادهء سيزدهم : به علت مخدوش شدن بازار بين المللي تجارت پشم ، ريش ديگر از مشخصه هاي حتمي تروريست بودن به شمار نمي رود .
مادهء چهاردهم : براي ترور فرهنگ هيچ ضرورتي احساس نمي شود ؛ زيرا قبلاً خانهء پدر آن خراب شده است .
مادهء پانزدهم : مقداري از وظايف تروريزم كه توسط روشنفكران انجام مي يابد ، افتخاري و داوطلبانه بوده و مستحق معاش نمي باشد .
مادهء شانزدهم : تروريزمِ بازسازي در قاموس ما معنا نداشته در اين مورد به اساسنامهء NGO ها مر اجعه صورت گيرد .