همايون حميد

پنجرهء ديگر

...
- وقتي داخل اتاق شد ، چنان سيليي بررويم زد كه در دهنم مزهء خون را احساس كردم و نيمه بيهوش بر تخت خواب افتادم . آنگاه وحشيانه بر من تجاوز كرد ...
- بلي ، و امّا، ني چون گرگ وحشي گرسنه يي كه بر طعمه اش حمله مي كند ...
- آن شب دل در دل خانه ام نبود . دختر خاله ام شايد از روي نيت نيك و براي اين كه ترسم را بر طرف كند ‏، در آخرين لحظه برايم در يك گيلاس چيزي داد كه از نوشيدنش زانوانم سست شدند ...
- تا آن وقت ني شراب نوشيده بودم و ني هم آن را ديده بودم ...
- ني ، آن شب از شراب ني سرحال شدم ، ني آزاد و بيقيد و ني هم بي خود . تنها مثل شاخهء بيد در باد ، از ترس مي لرزيدم و دنيا دور سرم مي چرخيد ...
- ني ، فكر مي كنم وقتي مي خواست مرا ببوسد بوي مشروب به مشامش رسيد. و چون خواستم از آغوشش فرار كنم ، رگ ديوانه گي اش تور خورد...
- پس از آن شب نيز همخوابه گي هاي اجباري در من چيزي جز ازدياد انزجار و نفرت بر نمي انگيخت - نفرت و انزجار از او و همهء مردان دنيا به شمول پدرم كه مرا به او فروخته بود . حتّا ، از خودم هم كه بايد ذلت چنين زنده گيي را تحمل مي كردم نفرت داشتم .
- چرا ، همه راه هايي را كه در ذهنم مي گنجيدند آزمودم ، كارم تا خودكشي هم رسيد ...
- ني ، ميل نداشتم با مرد ديگري رابطه داشته باشم ... امّا ، به جواني كه در همسايه گي ما مي زيست و عاشق من شده بود ، گاهي نيم نظري مي كردم ... گاهي هم پردهء اتاقي را كه در منزل دوم رو به روي اتاق او بود باز مي گذاشتم و ظاهراً بي اين كه به او توجه داشته باشم در مقابل آيينه مي ايستادم و موهايم راشانه مي كردم ... راستش اين كه چند بار هم پيش چشمان او لباس هايم را تبديل كردم .
- ني ، در چنين مواقعي او از درز كوچك پردهء پنجرهء اتاقش مرا مي نگريست و من هم چنان وانمود مي كردم كه گويا مطمين هستم كسي مرا نمي بيند .
- ني ، با اين جوان از همين حدي كه گفتم پيش نرفتم .
- خوب هدف من از اين كار يك نوع انتقام كشيدن از شوهرم بود.
- شوهرم كه مرد پير و بيمار بود ، سه سال پس از عروسي مرد .آنگاه باري به اين فكر افتادم كه شايد اين جوان بتواند احساس انزجار و نفرتم را از مرد از ميان بردارد . و امّا ، نتيجهء اين تجربه چيزي جز سرخورده گي بيشتر نبود ...
- ني ، به داكتر و روانشناس مراجعه نكردم . افغانستان كه اروپا نبود تا چنين چيزهايي را بتوان با كسي آزادانه در ميان گذاشت .
- ني ، پس از مرگ شوهرم ، به خانهء پدرم برنگشتم . گرچه مي توانستم با دارايي و پولي كه از شوهرم باقي مانده بود ، زنده گي كنم ، ولي تصميم گرفتم شامل كار شوم .
- پس از ازدواج به هر زحمتي كه بود ، شوهرم را واداشتم تا مطابق به وعده يي كه پيش از ازدواج كرده بود ، به من اجازه بدهد تا مكتبم را تمام كنم.
- ني ، در سال هاي بعدي تنها نبودم . با يكي از همكارانم كه بيوه زن زيبا و مهربان ، و اما غمديده بود ، آشنا شدم . او با برادر و خانوادهء برادرش در خانهء كرايي زنده گي مي كرد ... وقتي برادرش در اثر اصابت راكت كشته شد و خانم برادرش تصميم گرفت تا به خانهء پدر خودش برود ، او هم به پيشنهاد من به خانهء من كوچ كرد . بسيار با هم دوست و نزديك شديم ... مثل دو جان در يك بدن .
- برايت وعده كردم كه دروغ نگويم . امّا ، نمي دانم حقيقت را چه گونه و با كدام كلمات بگويم ... خوب ، راستش اين كه ما مثل زن و شوهر زنده گي مي كرديم . امّا ، به همان دليلي كه يك مرد حاضر نيست در مورد مناسباتش با همسرش با مرد ديگري صحبت كند ، من هم نمي خواهم در اين باره بيشتر چيزي بگويم .
- او پس از فرار من از افغانستان و خراب شدن اوضاع در كابل به دهكدهء پدري خودش نزد اقارب خودش رفت . متاءسفانه از آن پس از او احوالي ندارم .
- در اين جا مشكلي ندارم . تنها مشكلي كه دارم بي كسي است و تنهايي . شايد هم بهتر باشد بگويم بي هدفي ...
- چرا ني ، از حساب بيرون پيشنهاد دريافت كرده ام. هم از مردان مجردي كه مي خواستند با من ازدواج كنند و هم از مردان زن داري كه مي خواستند من معشوقهء شان باشم . هم از ميان افغان ها و هم از خارجي ها .
- من كه در مورد لسبي بودن خودم بي پرده صحبت كردم ، دليلي ندارد كه در مورد ديگري برايت دروغ بگويم . من كه گفتم از مرد نفرت دارم . . .
- ني ، در اين جا رفيقهء ثابتي ندارم . . .
- خوب تا اين جا كه حقيقت را گفتم ، يك مورد جالب را هم برايت قصه مي كنم . باري صاحب كارم كه زن بسيار جدي و سختگيري است ، بسيار شانه درد بود . من برايش گفتم كه ماساژر خوبي هستم و اگر خواسته باشد حاضرم چند روزي شانه اش را ماساژ بدهم . چند بار در دفتر شانه اش را ماساژ كردم - امّا ، آن طوري كه من مي دانم . بالاخره در يك آخر هفته كه شوهرش در مسافرت بود ، مرا به خانه اش دعوت كرد . ميزي چيده بود پر از گل و شراب و شمع. نيمه هاي شب خواست شانه اش را ماساژ بدهم ...
- حالا هم وقتي كه شوهرش به سفر برود ، از من دعوت مي كند . گاه گاهي دعوتش را مي پذيرم .
- ني ، ني . تو يگانه كسي هستي كه با او در مورد سرنوشتم و رازهاي آن صحبت كرده ام ...
- فكر مي كنم حالا بايد فهميده باشي كه من چه گونه آدمي هستم .
- از تو چيزي را مي خواهم كه از هيچ مردي ديگري نخواسته ام .
- تو هم مرد هستي ، امّا نه مثل مردان ديگر ...
- تو برايم يك معما هستي ...
- پس بيا به سلامتي همديگر بنوشيم و ...
- اگر از ايدز ترس داري ببين من چارهء آن را هم با خودم آورده ام . كدام رنگش را خوش داري ؟...
- ببخش ! ولي در اين چند ماه همه راه هاي ديگر را آزمودم ...
- چرا ؟ مگر من زيبا نيستم ؟
- پس چرا ؟
- شايد به نظر تو من نجس هستم ؟
- پس چرا ؟ مي خواهم بدانم . مي خواهم پاسخ پرسش هايم را داشته باشم .
- باور كن . باور كن اصلاً از جنس مرد بدم مي آيد ؛ ولي اگر خودم با پاي خودبه نزدت آمده ام و خودم و اين بوتل شراب را برايت تحفه آورده ام ، دليلي دارد كه آن را مي داني .
- ني ، تو تنها كسي نيستي كه به من كمك كرده اي . امّا ، هر مردي بالاخره روزي بدل كمكش را مطالبه كرده است. ولي كمكي كه تو به من كرده اي نه تنها با كمك هاي ديگران قابل مقايسه نيست ، بل در برابر چنين كمك بزرگي از من حتّا به اشاره هم بدلي مطالبه نكرده اي . . .
- ني ، هرگز ني . . .
- من پيشنهاد مردان ديگر را حتّا اگر بسيار پوشيده و محترمانه هم مي بود ، رد مي كردم . و امّا تو مثل آنان نيستي ...
- خوب مثلاً فكر كن براي سپاسگزاري ...
- ني ، باور كن اين را اشتباه مي كني . من اصلاً چنين قصدي ندارم ...
- حالا كه سرنوشتم را و رازهاي آن را برايت قصه كردم ، بايد به من هم اين حق را بدهي تا از تو بخواهم كه يا پيشنهاد مرا بپذيري و ياهم دليل رد آن را برايم بگويي ... تا يكي از اين دو كار را نكني از اين جا نخواهم رفت .
- به راستي !... در اين مورد اصلاً هيچ چيزي نمي دانستم ... حالا كه اين قدر دوستش داري چرا با او ازدواج نمي كني ؟
- اٌه ها ... پس اگر او نمي بود پيشنهاد مرا مي پذيرفتي ؟...
- چرا ، مگر من زيبا نيستم ؟
- خوب اگر چنين است ، پس چرا پيشنهادم را نمي پذيرفتي ؟
- تو آدم عجيبي هستي ، يك معماي جالب هستي ...
- اگر من هم معما هستم ، پس هر انسان يك معما است. شايد هم زنده گي خودش معما است و ما بازيچه هاي آن .
- مگر من خودم سرنوشتم را انتخاب كرده ام ؟! مگر من خودم شوهرم را انتخاب كردم ؟! شايد نصيب و قسمتم چنين بود . تقدير را هيچ كس نمي تواند تغيير بدهد .
- فكر مي كنم تو در عالم خيالات خودت زنده گي مي كني ، نه در دنياي واقعيت ها.
- گفتن حرف هاي زيبا بسيار آسان است ، ولي انسان ها در عمل زنده گي بيخي ديگري دارند ...
- مردها چند چهره دارند . شايد بهتر باشد بگويم چهرهء واقعي شان را زير چند نقاب پنهان مي كنند.
- ني ، فكر نمي كنم . يا لااقل من با چنين كساني برنخورده ام ...
- خوب اگر هم باشند ، به يقين كه تعداد شان بسيار كم است .
- خوب بگو ، ولي پيش از پيش نمي توانم برايت قول بدهم . اول بايد پيشنهادات را بشنوم ...
- اين را نمي توانم وعده بدهم .
- خوب در موردش فكر خواهم كرد و اگر توانش را در خودم يافتم بار ديگر كوشش خواهم كرد...
- شايد بهتر باشد وقتي كه نوشتي آن را برايم بفرستي ، آن وقت تصميم خواهم گرفت .
...

***

... شايد از نامهء طولاني ام خسته شده باشي . تمام اين چيز ها را نمي شد در دو كلمه برايت بنويسم . پس از آخرين ملاقات مان ، من بسيار فكر كردم ؛ به حدي كه اكنون ذهنم به كشتزار پرسش تبدل شده است . من آمده بودم كه معماي تو را براي خودم حل كنم ، امّا نتيجه اين شد كه حالا من براي خودم به معما مبدل شده ام . زنده گي واقعاً شايد معما باشد . نمي دانم موءفق خواهم شد تا اين معما را لااقل براي خودم حل بكنم يا خير ...
به ضميمهء اين نامه نوشته يي را كه چند روز پس از آخرين ديدار مان برايم فرستاده بودي ، برايت واپس مي فرستم . در مورد دلايلي كه براي ضرورت نشر آن نوشته اي ، كاملاً مواءفق هستم . نشرش كن ...
در پايان تنها يك نكته را در مورد نبشته ات مي خواهم بگويم : آ‏ن جا كه گفته ام " نه باور كن اين را اشتباه مي كني. من اصلاً چنين قصدي ندارم ..." ، تو اشتباه نكرده بودي . نه اين كه آن وقت قصداً خواسته باشم برايت دروغ بگويم ؛ بل كه اين حقيقت را پس از روزها فكر كردن روي مسايلي كه در بارهء شان صحبت كرديم دريافتم ...

برگرفته از شمارهء 28 مجلهء آسمايی