بحث اين شماره:  چی باید کرد؟

حميد عبيدی

چند نکته و چند پرسش در اين مبحث

مسعود فارانی: چی بايد کرد و چی نبايد کرد؟

د شفق

 وقت آن است که از گفتار به کردار گذار کرد

دستگير خروتی : تور انقلاب بيا راځې

الهام غرجی چگونه می شود با نا امنی جنگید؟

 

هادی میران: چی گونه می شود بحران را مهار کرد؟

خالده نيازی : وظيفه ما در صحنهء اعدام تدريجی خود ما !...

محمد امین فروتن

چرا چنین شد ؟

و گردش روزگار برعکس است !

مير حسين مهدوی

چی بايد کرد؟

 روایتی تلخ از واقعیت های دشوار

- گفت و شنود با آقای نظری رييس تلویزیون شمشاد در مورد وضع رسانه های جمعی در افغانستان

- مصاحبه با آقای عبدالواحد نظری رييس تلويزيون شمشاد در مورد وضع جاری در کشور

 ملک ستیز

عضو مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

نگاهی بـر اوضــــاع افغانســــتان در پنج سال پس از طالبان

 

فرانکفوتر روندشاو: غرب در افغانستان در جا زده است

فراخوان آسمايی : گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان های  انحرافی  کنيم- در مورد مناقشات جاری روی مسايل مربوط به زبان 

حسن سحرآ

کی هستیم ، چی می خواهيم وچی بايد کرد

  

از ناهنجاری دولت تا ناتوانی روشنفکر-

 گفت و شنود با رسول رحیم کارشناس امور سیاسی-بخش اول

از ناهنجاري دولت تا ناتواني روشنفکر

- چپي ، راستي را ؛ خلقي ، پرچمي را، مجاهد هر دو را ، هر دو مجاهد را ؛ شعله يي ، اخواني و آن دوي ديگر را ؛  بيطرف همهء آن ها را مقصر می دانند 
- يکي از دلايلي که جامعهء ما در مورد وظايفي که در امر دولت سازي بر عهدهء دولت ، جامعهء مدني و مردم قرار دارند ، آگاهي ندارد، همين نقش نادرست و کاستي در کار روشنفکران ما است
- هر يک ما بايد از شکست های خودمان برای پيروزی و بهروزی ملی درس بگيريم
- ناسيوناليزم نو و فراگير افغانی يگانه راه نجات ما است
 گفت و شنود با رسول رحيم کارشناس امور سياسي -
بخش دوم

 

 کاوه  ( شفق) آهنگ :

بنی آدم

        اعضای یکدیگرند

 نگاهی به بحث  می خواهيم ملت شويم يا جمع پراگنده باقی بمانيم- با توجه به تفاوت ميان  جماعت پذيری و جامعه پذيری...  

حميدالله روغ :در حمایت از مفکورهء گفتار روشنفکری-شهروندی

خالد خسرو
فراموشي مدرنيته:

ارواح خبيثه مدرنيزم دولتی

اسد آسمایی

روشنفکر مسخ شده
ـ خر دجال، نه دجال

آرشيف صفحهء فرهنگ تفکر :

می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم؟

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

جيوپولتيک نو افغانستان

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

 

مطالب  تازه :

po_akbarain_01.jpgجواد اکبرين: دولت اسلامي و "مسلماني دولتي"

 
 
پوهنوال دوكتورعبدالخالق رشيد استاد پوهنتون كابل
به مناسبت گرامیداشت ازکارهای علمی واکادیمیک
سيستاني - وارث برزين مهرساكيستان تاريخ ما
 

منبع بی بی سی

*پنج  سال پس ازکنفرانس بن - گفتگو با دکتور میرمحمد امین- منبع صدای آلمان

* دکتور محمد امین صباح شخصیت برجستهء طبی کشور چشم از جهان بست
* تامين حقوق بشر در افغانستان هنوز دشوار است

* تأثير نومحافظه‌كاري در سياست خارجي آمريكا 

* سير افغانستان  به سوی  فاجعهء اقتصادی - سيف الدين سيحون استاد پوهنځىاقتصاد پوهنتون کابل

*پوهنوال رسول باوری: احمد علي کهزاد د افغاني پوهانو له نظره- منبع د سلام فرهنگی تولنه

* دکتر اسماعيل نوری علا - جايگاه" خرد" در نوانديشی دينی

علی مير فطوس:

* از روشنفكرى دينى به آزادى و دمكراسى راه نيست! ( بخش اول )
* وظيفهء روشنفكر فرهنگسازى است نه سياست بازى ! ( بخش دوم )

* حــلاّج: از تصوّف تا طغيان (بخش نخست)، علی ميرفطروس

 

روی جلد کتابابتذال شر پس از يازده سپتامبر؛ چرا آرنت اهميت دارد؟

 

 

*  پوهاند ا. نگارگر  -  نا اُمیدی گورکی از انقلابِ اکتوبر

 دستگېر خروټی:

1- د روښانتيا ځانگړتيا د عقل او پوهې په ازادي او خپلواکي ده

2- راتلونکې جرگه او روانه جگړه 

دستگير خروتی :

3- تور انقلاب بيا راځې

 

* تصوير چين در آيينه غرب

* از جنگ هاي نامتقارن تا آشوب راهگشا

* قسيم اخگر: ملازمه روشنفکری و دينداری- دين و روشنفکری

* مير حسين مهدوی: پریشانی ما یا پریشانی ماه

*ارکانحرب دکتور علی احمد جلالی: خيبر او د پښتنو قبايلو د پوځي عملياتو څرنګوالی 

پيوند های مرتبط به بحث اين شماره :

پاسخ های دکتور علی احمد جلالی وزير داخلهء پيشين به برخی پرسش ها در مورد وضع جاری در کشور 

 

* ناصر کرمی : اپوزیسیون سیاسی در تيوری و در پراتیکب بخش اول    

* ناصر کرمی : اپوزیسیون سیاسی در تيوری و در پراتیک بخش دوم

پيوند های مطالب خواندنی :

 

گفتگوی اکبر گنجی با رابرت بلا جامعه شناس : بنیادگرایان، ملت آمریکا را برگزيده خدا مي دانند

گفتگوی اکبر گنجی با رابرت بلا جامعه شناس (قسمت دوم)