بحث های اين شماره:

افغانستان و  مقوم های جیوپولتیکی نوین

حمزه واعظی

جيوپولتيک نو افغانستان

اهميت آب و نقش آن در منازعات ملل منطقه

کانديد اکاديمسين سيستانی

 

سياست بيطرفي افغانستان و...

پوهندوی سيف الرحمان سيف

بخش اول            بخش دوم

دډيورنډ کرښه يا د ناسور زخم ( لومړۍ برخه) 

حبيب الله غمخور

روسیهء رو سیه

آسمايی

افشای اسرار مداخلهء پاکستان

از رسانه های افغانی

افغانستان- پاکستان: چانس ها و ...

خليل رمان

افغانستان ، روسيه و پاکستان

همایون حمید

سايهء همسايه

ميرحسين مهدوی

پاکستان از افغانستان چی ميخواهد؟

ا. سيستانی

 

ما و آمريكا ، از نخستين تماس تا نخستين پايگاه

   خواجه بشير احمد انصاري

افغانستان و ايکو:

 موقعيت استراتيژيك وجغرافيايي افغانستان  

 موضعگيري ناراحت كننده ايران

موضوعات مرتبط به اين بحث:

رقابت  قدرتهاي بزرگ  در  آسياي ميانه

 آسياي ميانه: ملی گرايی و اسلام گرايی

بازی بزرگ برای کنترول آسيای ميانه 

عوامل فاجعه های سه دههء اخير

حقایق از زبان معاون استخبارات پاكستان

عوامل و زمینه های پیدایش طالبان

قسيم اخگر

 

بنياد گرايی : سناريوی سياه در افغانستان

نوشتارهای فلسفی :

دهقان زهما

تأملی چند بر مقولهء نژادباوری و نژاد باوری فرهنگی

تاریخ معاصر افغانستان ، خاصه در دو دههء اخیر، شهادت می دهد که روندِ قوم سازی و اختلافات قومی ، رابطهء تنگاتنگ  با قدرت سیاسی و مداخلهء ابرقدرت ها در افغانستان داشته است که به عنوان ابزاری برای استحکام و یا سرنگونی قدرت مرکزی به کار رفته است ( 1 ) .

می دانیم که نخبه گان سیاسی و روشنفکران مان همدیگر را همواره متهم به قوم گرایی ، تعصب و تسلط طلبی ، می کنند ؛ بی آن که در تعیین و تبین این مفاهیم کوشیده باشند .

البته از نخبه گان سیاسی و روشنفکران سیاسی ما که خود در تحکیم ساخته های قومی در افغانستان نقش فعال داشته اند ، نباید چنین انتظاری را داشت . ولی ، از روشنفکران به اصطلاح متعهد ما که در خیال و هوای شریک شدن در قدرت سیاسی نیستند، توقع می رود که نباید با مقولات بازی کنند ؛ و از آن ها به گونهء ابزار سیاسی برای رسوا ساختن و سرکوبی دشمن سیاسی استفاده ورزند.

موضوع این مقالت ، نژاد باوری است . پس می توان سوال کرد که چه رابطه یی میان قوم گرایی و نژاد باوری وجود دارد ؟

مسعود راحل

پرومته و شيطان

تأملی بر جهانبينی انسان- مرکزيت

تصور انسان به عنوان یك موجود عصیان گر ، به عنوان موجود طبیعیی كه بر ضد نظم طبیعت عصیان كرده است و خواسته نظم تازهء انسانی  اش را در گسترهء هستی برقرار كند ، هستهء مركزی هر فرهنگ انسانی را تشكیل می دهد . مفهوم فرهنگ در مجموع مفهوم خودانگیخته گی و خودآفریده گی انسان را می رساند .

جدا شدن از طبیعت و برقرار كردن رابطهء فرهنگی به خصوص با این طبیعت درونی و بیرونی ، به گفتهء هگل آغاز تاریخ و فرهنگ انسانی است . و این پدیده ، در حقیقت آغاز فلسفهء هگل هم است( 2 ) .

انسان مثل حیوان بالافاصله وابسته به یك محیط طبیعی نیست ، بل با این محیط طبیعی یك رابطهء با واسطهء فرهنگی و تاریخی خلق می كند. به گفتهء ارنولد گیلن ، طبیعت انسان فرهنگ است .

بحث مرکزی شمارهء قبلی

روشنفکر و نقش او در جامعهء افغاني

مرحوم استاد عزيز نعيم  ، دکتور عبداصمد حامد، عبدالله سمندر غورياني، پوهاند دکتور حسن کاکر، دکتور اکرم عثمان ، دکتور جلال خالقي مطلق،لطيف ناظمي، دکتور رسول رحيم  ، دکتور سميع حامد ، الحاج م. امين فروتن ، فاطمه گيلاني، سيد حميدالله روغ  ، پوهنوال اسد آسمايي ، سخي داد هاتف ، دکتور سيد هاشم قطره  ، سيد عمر معصوم برهنه ، و ...

گفت و شنود ها ، نوشتارها و نقد ها

بخش 4

بخش 3

بخش 2

بخش 1

بخش8

بخش 7

بخش 6 بخش5
بخش12

بخش 11

بخش 10

بخش 9

بخش16

بخش 15

بخش 14 بخش13

 دکتور اکرم عثمان

روشنفکر و تصفيهء حساب با تاريخ

... بايد پرسيد كه با چه ترازو و مقياسي خوب و خراب اعمال روشنفكران را محك مي زنيم - با مقياس هاي اخلاقي ديني ، يا با مقياس هاي عقلاني و فلسفي متداول در مغربزمين ؟

ادامه q

پوهاند دکتور حسن کاکر:

در افغانستان به لحاظ تاريخي هم كلمهء روشنفكر بي جا استعمال شده است . اين كلمه - به احتمال غالب - از واردات اتحاد شوروي به افغانستان زمان شاه امان الله است...

ادامه q

پوهنوال اسد آسمايي

فاجعهء روشنفکر

اين  گفته اگر در مورد تمام انسان ها درست نباشد ، در مورد به  اصطلا ح روشنفكران ؟ درست خواهد بود كه  آن ها به  خاطر به شهرت  رسيدن حتّا جنايات را به خود نسبت مي دهند.

ادامه q

دکتور سيد عسکر موسوي

برگرفته از خط سوم

روشنفکر و جهان متفاوت امروز

 تحولات پس از سقوط رژيم شوروي‌، مخصوصاً در دورة پيش از به قدرت رسيدن بوش دوم‌، تحولاتي است بسيار بسيار شگفت‌آور. به اين مفهوم كه يك نوع كلونپاليزم برتر، يك نوع استعمار برتر، كه بعضي استعمار نوين گفته‌اند، وجود دارد; بدين مفهوم كه قدرت شگرف اقتصادي و دست‌آورد تكنولوژي غرب‌، مخصوصاً امريكايي‌ها، ديكته كنندة درستي و نادرستي امور است و حتي درستي و نادرستي رژيم كشورهاست و براي نخستين بار در تاريخ ما اصلاحاتي از قبيل تغيير رژيم‌ها در همين افغانستان خود ما به وقوع پيوست‌، چيزي كه در گذشته اصلاً در تخيل ما هم نمي‌گنجيد. اينك ماي افغاني در همچين دنيايي ضميمة نامتجانسي هستيم كه هر سو يا هرجايي كه اين موج يا اين تحولات برود، ما را نيز با خودش مي‌برد. ..

  qادامه

احمد حسین مبلغ

تأملی بر گفتارهای روشنفکری درافغانستان

برگرفته از صفحهء کابل ناتهـ

 به نظرمن تأمل درپیشینهء جنبشهای روشنفکری ما وبویژه جنبش دموکراسی دههء چهل میلادی  قرن گذشته ونقد  وبررسی جنبشهای روشنفکری دهه شصت که درمجموع از ایدیولوژی های توتالیترمارکسیستی واسلامیستی تغذیه می شدند، وبرخورد  ناقدانه، شفاف وغیرایدیولوژیکی دربرابروضعیت کنونی روشنفکران، میتواند تا حدودی  سد ِ گفتار قومی را بشکند  و روشنفکران مارا در رهایی ازبن بست    

ادامه q

احمد حسين مبلغ

بورژوازی تجاری

واصلاحات امیرشیرعلی خان

اسطوره یا واقعیت؟

برگرفته از صفحهء کابل ناتهـ

قسمت اول       قسمت دوم

 

 

استفاده از مطالب و يا بخش هايي از مطالب منتشره در صفحهء انترنتي آسمايي و مجلهء آسمايي تنها با اخذ توافق کتبي مسؤولين آسمايي مجاز است

 
 
 

 

u برگشت به صفحهء اول

 

شمارهء 30 مجلهء آسمايی

 از چاپ برآمده

تالار مباحثات مرکز کلتوری افغان ها AGO   : افغانستان در چهار راه حوادث

ستون ويژهء

انتخابات پارلمانی

 دکتور اکرم عثمان:

ما هنوز جامعه يی داریم که سرش ملا است و زیرش میرزا

وحيد مژده : پارلمان آینده افغانستان در برزخ کهنه و نو

قسیم اخگر: پارلمان آینده؛ جایگاه و نقش تاریخی آن در افغانستان

 اخگر و سیحون: چراحضورمردم درانتخابات اندک بود؟

کاهش ميزان مشارکت مردم  در انتخابات

انتخابات - سمهم گيری در انتخاب سرنوشت ملی

انتخابات آزاد ، امّا غير عادلانه

پیشینه تشکيل پارلمان در افغانستان
حقوق بشر و انتخابات

ليست نهائي کانديدان  

 د خلکو نظريات او غوښتنې

نظريات و خواسته هاى مردم

اين حنای بعد از عيد...

د انتخاباتو د کمیسیون پاڼه 

    پښتو | درى |

گفت و شنود اختصاصی با

 خانم کلاوديا روت

روی مسايل جامعهء چند فرهنگی

ایجاد و توسعهء هراس از اسلام و مسلمانان و سؤظن  نسبت به آنان ، صلح اجتماعی در کشور ما را با مخاطره رو به رو می سازد.  یکی از پیامدهای مخرب چنین انکشاف منفی آن است که  بر کوشش های هر دو جانب در مسیر همگرایی صدمه وارد می کند .

ما به همزیستی مسالمت آمیز ادیان و فرهنگ ها با همدیگر و در کنار همدیگر احتیاج داریم ، نه به  جنگ فرهنگ ها . ما  در این رابطه تعهد سیاسی داریم . زنده گی روزمرهء ما توأم با این همزیستی است . غنای فرهنگی و معنوی ما نتیجهء این تنوع فرهنگی است .

 
در برزخ ميان رفتن و ماندن - بحثی در مورد مسايل مربوط به اقامت افغان ها در کشورهای غربی و يا بازگشت آنان به افغانستان
دکتورس خاتول فروتن: مشکل در اسلام و در حجاب نيست
پيوند های مرتبط به موضوع :

قانون شريعت و جهاني سازي اسلام سياسي

ايان هرسي علي: همه مذاهب در ذات خودشان تبعيض بين زن و مرد را دارند نه تنها اسلام بلکه مسيحيت، يهوديت، بوديزم و همه مذاهب

جنبش زنان مسلمان در جامعه چند فرهنگي هلند
مرابارنگ پوستم ببينيد
اهداف پشت پرده ترويج چندگانگي فرهنگي
بررسي تضاد فلسفي جامعه گرايان و ليبرال ها
جدال هويت در اروپا
هشدار به اروپا
انقلاب خاموش در اروپا
جايگاه اسلام در اروپا
مسلمانان اروپا تهديد اصلي براي آمريكا
وزنه سياسي مسلمانان اروپا
اروپاي اسلامي؟
حمايت قانونی ازمسلمانان  در آلمان
بحران هويت اروپا  و مهاجران مسلمان
گاندى جهان اسلام؟
 

 

 خاطرات محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان

بخش اول

 بخش دوم  

بخش سوم

 بخش چهارم

 

 

معرفی چند اثر  در مورد محمد داوود

رهبر کودتای 26 سرطان و  دورهء زمامداری وی

به بهانهء سالگرد کودتای

 26 سرطان

 

اگر ديدگاه های تان را به ارتباط مسايل مطروحه به ما ارسال نماييد ، ما آن ها را در همين صفحه منتشر خواهيم ساخت. خواهش ما اين است که توأام با مطالب ارسالی نشانی پستی و يا کم از کم شمارهئ تيلفون تان را نيز مهربانی بفرماييد

تريبون آزاد ttt