بخش شانزدهم

ایران و احمدشاه مسعود

بخش هفدهم

طرح تجزیه افغانستان از سوی ایران

بخش هجدهم

کابل؛ دیدار با ملاعبدالصمد خاکسار

بخش نوزدهم

شعار دشمنی، دست دوستی
دورۀ تبسم وخشم فرا می رسد
دیدگاه مسعود دربارۀ حفظ جنگ از سوی ایران

 

بخش بیستم

ایران وحزب وحدت اسلامی

بخش بیست ویکم

به سوی سنگر های اطلاعاتی ایران دربامیان
توضیح عملیات
حرکت سرد درشرایط داغ

بخش بیست ودوم

دشنه های برهنه

بخش بیست وسوم

مشتی از خرمن سیاه

جاسوسان ایران چه گونه به شهروند افغان مبدل می شوند؟

ستاد مرکزی افغانستان
 

شناسه ی کتاب

فهرست مندرجات

سرگفتارنویسنده

بخش اول

مهمان سرکش

بخش دوم

جلسه القاعده درقندهار

بخش سوم

به سوی هندوکش

بخش چهارم

مهمانان درکابل

بخش پنجم

نگاهی بر چلیپای شمشیر ها

بخش ششم

شناسنامه بن لادن

بخش هفتم

شتر به غمزه می افتد

بخش هشتم

گژدم عربی، سحاری امریکایی