ی ی ی   ǘ

 

ی ی

ǘ


۳۰ ۱۳۹۲

 

 

یی  ǘ ی
ی


ی ǘ


 ۳۰ ۱۳۹۲

 

 

ی: 03.12.2012 : 03.12.2012

ǘ

ی ǘ

 

 

 

 

حمید عبیدی

چند نکته در مورد ی  

ی ǘ

 

  Ϙ ی ی ی

- ی ǘ

 
 

ی "ی "

  ی ѐ ǘ

 

ی  ی ǘ ی ی ( :ی ی Ϙ )

- ی

  ی
 ی ی ǘ ی
ییی
ی ǘ
  ǘ ϐ    ǘ
   ی - ی

 

   ی - ی ǘ

ی یی

ی ی ی یی ی یی ی ǘ

ǘ -

Ϙ ی

ǘ

     -

ی ی

  ( )- ǘ

  ی ی Ԙ
  ѐ ǘ
 
  ǘ
 
ی ی
  ϐۀ ǘ-ی ی Ž ǘ
  ی ǘ- ( ) ی ی ی ی ی ǘ ی
  Ԙ- ی

ABDUL RAHMAN PAZHWAK - ELECTED PRESIDENT OF THE TWENTY-FIRST SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY

  - ی

 ߺ - ی ی

     

یی сǘ ی Ӕ !- ی

:

صفحهء ویژهء  استاد پژواک

یادبود از  دکتور نعمت الله پژواک

يادي از عتيق الله پژواک

صفحه ی ويژهء آثار پروین پژواک

ورود به صفحه اختصاصی یادبود و بزرگداشت از استاد عبیدی نخستین مدیر مسوول آسمایی

ی یی