رسیدن به آسمایی : 08.06.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 08.06.2008

لطیف ناظمی

 

در سوگ استاد پژواکشهسوار غزل


فلک چنان گل سرخی به فصل باران برد
که آبروی دوصد ســــــــــالۀ بهاران برد

به فصل باده کشـــی پیر باده نوشــــی را
شبانه بی خبر از بزم میگســـــــاران برد

غزل دو باره ندارد به شـــــــهر پژواکی
که شهســـــوار غزل را ز بزم یاران برد

غزال بود و به اســـطورۀ غزل پیوســــت
بهــار بود و نسِِـــــیمش به رود باران برد

دریغ، رفت ولی روی آشــــــــــیانه ندید
درون خاک ســـــیه حســــرت دیاران برد
***

زمانه ـ این دغل کور چشم ســــفله نواز ـ
ز شـــهر شــعر چه آزاده شـــهر یاران برد

ســـــپرد مســـــــند اقبال را به بی خردان
هنروران را در جمع ســـــر بداران بردجوزا، 1374