فهرست آثار استاد پژواک

 

 

 

- چندشعر پژواک ، ناشر مجله پشتون غږ ــ سال۱۳۴۲

- گلهاي انديشه ، به اهتمام غلام حضرت کوشان ، چاپ مطبعه معارف ــ کابل سال 

۱۳۴۵در مقدمه طولاني کتاب چند اشتباه وجود دارد .


- کليمه‌داره روپي ( اولين درامه حماسي در زبان پشتو ) که در سال ۱۳۱۸ نگاشته شده و در سال ۱۳۳۷ توسط پشتو تولنه چاپ گرديده است .


- ترجمه سرودهاي ويدي که شماري از آنها منحيث متون استشهادي توسط مرحوم بينوا در اثرش بنام  پشتني ميرمنو استفاده شده است .


- پيامبر ــ ترجمه از انگليسي اثر خليل جبران خليل که در سال ۱۳۱۸ بنام پيشوا ترجمه و در سال ۱۳۴۲ با مقدمه کوتاه از مترجم به چاپ رسيده است .


- افسانه هاي مردم که در سال ۱۳۴۴ توسط راديو افغانستان به نشر رسيده است .


- گلهاي کوهي اثري از ادبيات فلکلوريک پشتو .


- ترجمه دري پيام يعقوب ليث صفاري به اعراب 


- باغبان ــ ترجمه اثر مشهور رابيندارا نات تاگور ، ناشر راديو افغانستان ، سال 

 

-۱۳۴۴عروج بارکزايي ها که يک جا با صديقي تأليف و در کابل به چاپ رسيده است 


- تعاملات مقوقيه و جزاييه ملي که در مورد دود و دستور ملي نوشته شده و توسط مديريت مطبوعات جلال آباد ( ننگرهار ) به چاپ رسيده است .


- افغانستان يا آرياناي قديم *


- مسئله پشتونستان *


- رساله پشتونستان و روز پشتونستان *


- بت ها و ميمون ها در نثر شيواي دري 


- سلامان و ابسال 


- زبور داؤد به نثر شيواي دري 


- فيل مرغ هاي پادشاه ــ نشر ناشده 

ــ مطرب نامه 


- پچير 

- انگور تاک 

- دختر کوچي 


- حوض خاص 

- زن از نگاه محمد(‌ص‌‌)


- خاطرات پژواک 

- ناهيدنامه که در کابل (‌جمال‌مينه‌) هنگامي که پژواک زير نظر بود نوشته شده و اولاً در مجله سپيدي در سه قسمت نشر گرديد و بعداً در کانادا به شکل کتاب چاپ گرديده است‌


- الماس ناشکن ــ ترجمه شعر ويليام پت روت شاعر انگليس به مجاهدين افغان و جواب آن به شعر ، توأم با بيوگرافي استاد پژواک و ترجمه متون دري به انگليسي توسط فرهاد پژواک ، ناشر مؤسسه نشراتي پيوند ــ ايالات متحده آمريکا چاپ سال ۱۹۹۶ . 


- مذاکرات ژينو ــ مجموعه مقالات سياسي ــ تحليلي نگاشته شده در دوران جهاد و قيام ملي افغانها در باره جهات بين الملللي قضيه افغانستان ، ناشر جريده مجاهد ولس 

- حديث خون به اهتمام محمد روحاني با مقدمه خوب و سوانح آن مرحوم نگاشته نوشته محقق حبيب الله رفيع ، ناشر : انتشارات کتاب امان ــ پيشاور چاپ سال 

۱۳۶۴متأسفانه اين گزينه اشعار بدون دقت لازم چاپ گرديده و نه تنها برخي کلمات از قلم افتيده ، بل در آن اضافات بي جا نيز صورت گرفته است .


- ميهن من به اهتمام محمد روحاني ، ناشر : مؤسسه نشر کتاب امان ، با مقدمه و سوانح به قلم استاد رفيع .

مجموع آثار منتشره استاد پژواک در حدود سي جلد است . قرار است خاطرات استاد به شکل فشرده بزودي منتشر شود ( متأسفانه بنابر ملاحظاتي اين کار تا هنوز به تنجام نرسيده است )  . برخي آثار ديگراستاد نيز هنوز چاپ نگرديده اند تنظيم ديوان کامل اشعار و تجديد چاپ آثار ادبي استاد که ناياب ميباشد امري است که بخصوص در مرحله کنوني خدمت ارزنده به ادب و فرهنگ ملي خواهد بود .

در رابطه با چاپ آثار استاد ، قضيه چاپ گزينه شعري حديث خون خواندني است .  زماني که استاد نسخه از اين گزينه را به دست آورد به محترم حبيب‌الله رفيع نوشت :   خدواند ترا به حالي دچار کند که تو اين اثر را دچار کرده اي...

***