رسیدن به آسمایی:20.08.2007؛ تاریخ نشر در آسمایی 21.08.2007

سخیداد هاتف

رعیت در شهر ِ" دشنام آباد"

پاسخ سمیع حامد به محمود را که خواندم ، بر" محمود" آفرین گفتم. همین یک ماه پیش خودم نیز در دامی مشابه افتادم. حامد از کارنامهء بلند خود دفاع کرده و سعی کرده دامن خود را از گرد ِ اتهامات بشوید. این همان چیزی است که " محمود" می خواهد ؛ همان نشاندن اهل قلم در موضع متهم و خشم شان را بر انگیختن.

به نظر من هر آدم آزاده و با وجدانی که به آیندهء وطن می اندیشد وظیفه دارد که با تفکر "راوایی"
...ادامه...
 

تاریخ نشر در   خانهء آیینهء 19.08.2007؛ تاریخ نشر در آسمایی 20.08.2007

سمیع حامد

قورت شدن ساجق سیاسی از سوی محمود آقا!

دوستی به نام محمود در سایت آسمایی ؛ نامه یی در واکنش به نوشتهء ساجق سیاسی من نشر کرده است و خواسته است ثابت کند که من با خلقی ها و پرچمی ها و جمعیت اسلامی همکاری داشته ام و بر این بنیاد سخنانم بی طرفانه نمیتوانند بود.

نخست به عرض حضور غایب محمود آغا و همباوران برچسپ انداز وی برسانم که این بندهء یخن کندهء شرمنده اگر دلبستهء آتشین خلقی ها هم میبود آنها وی را به حزب خود راه نمیدادند ؛ زیرا... ادامه...

رسیدن به آسمایی : 19.08.2007 ؛ نشر : 19.08.2007

فرهاد

ساجق انقلابی!

نقدی بر نوشتهء آقای محمود

آقای محمود مدتی است که از چشم اندازی تنگ، آن هم با زبان و ادبیات سی - چهل سال قبل زمانه و شخصیت های امروز را نقد می کنند. آقای سیامک فرزاد به خواستگاه چنین ادبیاتی در نقدشان بر نوشتهء ... آقای محمود اشاره نموده اند، و در همان ابتدا پرسیده اند که آقای محمود چه مدرکی دارند که آقای سمیع حامد شورای نظاری یا جمعیتی بوده است؟ من می خواهم بر همین نکته درنگ کنم، و این پرسش را این گونه مطرح نمایم که در یک جامعهء باز و مردم سالار( دموکرات) اندیشهء کسی مهم است و گفته اش و یا تعلق اش به کدام حزب و جبهه؟ پذیرش" تفاوت" جز الفبای دموکراسی و زیر بنای زندگی مسالمت آمیز است. این چه حکمت است کسانی که فخر دموکراسی می فروشند، و دیگران را به دلیل عدم دموکرات بودن به انواع اتهام ها رد می نمایند، نه تنها چشم دیدن ...ادامه...

رسیدن به آسمایی : 18.08.2007 ؛ نشر : 18.08.2007

سیامک فرزاد

ساجق انقلابی

نبشتهء آقای محمود در آسمایی زیر نام  ساجق سیاسی و شاعران ساجقی، دارای کاستی های بنیادی بسیار است. یکی از این کاستی های بنیادی عدم ارایهء اسناد، مدارک و شواهد برای اثبات اتهاماتی است که بر  آقای سمیع حامد ، وارد کرده اند.  از آقای محمود چند پرسش دارم که امیدوارم ایشان به آن ها پاسخ ارایه بفرمایند...ادامه...

رسیدن به آسمایی : 18.08.2007 ؛ نشر : 18.08.2007

محمود

ساجق سیاسی و شاعران ساجقی

داکتر عبدالسمیع حامد در نوشته‌‌ای با نام ساجق سیاسی حرف‌‌هایی زده که اگر خواننده گذشته و وضع کنونی او را نشناسد، به آسانی فریب خورده و تصور خواهد کرد که با شاعر، کارتونیست، نویسنده و کمپوزیتوری از جنس دیگر، متفاوت از اسدالله حبیب، واصف باختری، لطیف پدرام خوشخانه‌ای، رهنورد زریاب و از این گونه ...ادامه...

28.07.2007


سمیع حامد

ساجق سیاسی

یکی از کژ بحثی های معمول ما این است که اگر کسی در انتقاد از طالب چیزی نوشت میگوییم چرا اشارتی به جهادی ها نشده و اگر جهادی ها آماج نقد شدند میگویپم چرا جنایات کمونست ها فراموش شده است.
مجاهد میگوید : قوماندان ما دختر مردم را به زور میگرفت اما نکاح میکرد
...ادامه...

گوش دادن به آرای مخالف شجاعت می خواهد
پاسخ سخيداد هاتف به نوشته محمود

رسيدن به آسمايی : 28.07.2007 ؛ نشر: 28.07.2007
محمود
به دفاع از راه ملالی جویا
... و راه سخیداد هاتف به تسلیم و خیانت می‌انجامد

 مطلب دیگر در رابطه به بحث حاضر :آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

ادامهء مطالب : جواد رها ؛ ویس صدیقی ؛ فاروق فردا ؛ س. ح. روغ ؛ دستگېر خروټی ؛ ملک ستیز ؛ خوشحال روهی ؛ سنجر سهیل؛ اعظم سیستانی ؛ عبدالله کاظم ؛ کاوه آهنگ ؛ عبدالشکوراخلاقی  

آرشيف صفحهء فرهنگ تفکر :

صفحهء ويژه به مناسبت وفات شاه سابق

بحث تمرين دموکراسی یا کودتای پارلمانی

آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)

خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

 بحث  چی بايد کرد 

ورود به صفحهء بحث می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

جيوپولتيک نو افغانستان

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

 

معنای مسوولیت در سیاست مدرن دموکراتیک

کارل ريموند پوپر،  فيلسوف آلمانی:  آزادی و مسووليت روشنفکرانه

روشنفکري مبارز

شستشوي مغزي در پيشگاه آزادي

روزگاري که کارل مارکس مطبوعات انگلستان را به ريشخند مي گرفت

نوام چامسکي ميشل فوکو: عدالت ضد قدرت (۱۹۷۱)