جولای ۲۰۱۵

حمید عبیدی

آيا ميتوانيم يک روياي قابل تحقق افغاني داشته باشيم؟

 

در يک بحث دلگیر و پر از اختلاف ، من ضرورت مفکورهٔ روياي قابل تحقق افغاني را مطرح کردم. اين مفکوره بار نخست توسط آقاي رتبيل شامل آهنگ در سخن روز آسمايي مطرح شده بود. شماری از هموطنان اين مفکوره را به حيث يک موضوع براي یک بحث مستقل مطرح کردند. و در پايان بحث ديده شد که ما بيشتر در مورد گذشته و حال اختلاف داريم تا اين که در مورد آينده. در پايان آن بحث من با مرور نکات مطروحه از سوي همسخنان اين متن را تهيه کردم:

همسخنان گرامی ، در مورد و پیرامون موضوع پیشنهاد شده بحث و تبادل نظر کردیم. آیا روياي قابل تحقق افغاني و یا ارمان قابل تحقق افغانی را میتوان چنين تعريف کرد:

با عشق به وطن واحد مان افغانستان و استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و بهروزي و خوشبختي مردم آن ؛ با باور به اصول و موازین بنیادی آزادی و حقوق بشر، دیموکراسی ، انساندوستي، عدالت و همبسته گی اجتماعی ؛ آرزومندیم تا وطن مشترک مان افغانستان به کشوری مبدل گردد که:

 -در آن خشونت، استبداد، زورگویی،فساد، بی عدالتی ، تبعیض و قانون گریزی در همه ی اشکالش ریشه کن شده و حکومت قانون حاکم باشد؛

- دیموکراسی در همه زمینه های زنده گی اجتماعی بر مبنای قوانین عادلانه و مشارکت فعال و آگاهانه ی مردم ، تحقق یابد ؛

 -با به کار گیری موثر نیروی بشری و منابع سرشار طبیعی خود دارای اقتصاد پیشرفته گردد و این پیشرفت نه تنها سبب آلوده گی محیط زیست نه گردد، بل عوارض محیط زیستی دهه های اخیر را نیز مرفوع ساخته بتواند .

ما آرزومندیم تا :

 -جامعه ی ما در آینده یک جامعه ی آزاد، مرفه، دموکراتیک، عادلانه، کثرت پذیر و برخوردار از روحیه ی بردباری ، تعاون و همبسته گی باشد - جامعه يي که هرگونه تبعیض بر اساس تعلقات تباری، جنسیتی ، عقیدتی، فرهنگی ، زبانی و سمتی را جرم قابل پیگرد قانونی بشناسد.

ما باور داریم که این آرزومندی های نیک به نفع اکثریت مطلق مردم افغانستان و قابل پذیرش آنان بوده و به نیروی پشتیبانی مردم در عمل قابل تحقق است.

ما باور داریم که چنین افغانستانی محل زنده گی آبرومندانه و مصوون و موجب سربلندی هر شهروند خودش خواهد بود و شنیدن نام آن در ذهن دیگر باشنده گان سیاره ی ما تصویر مثبتی را خلق خواهد کرد.

*

من نمی گویم که این یک متن کامل و بدون کمی و کاستی است. این یک کوشش است - اگر به حیث یک پیشنویس هم مورد توجه قرار بگیرد و به کومک هموطنان صد بار اصلاح و تعدیل و تکمیل شود تا مورد توافق گسترده قرار بگیرد ،‌ من از مشارکت برای بهبود آن استقبال خواهم کرد.

* *

رویای قابل تحقق افغانی برنامه برای امروز و فردا و پس فردا نیست- ارایه ی یک تصویر کلی از سرمنزل مقصود است.

به نظر من اگر ما بدانیم منزل مقصود ما کدام است در این صورت سمت حرکت را خواهیم دانست و هر روز نظر به امکان و توان گام هایی در این سمت برخواهیم داشت و دشواری ها و موانع موجود بر سر راه مان را رفع خواهیم کرد.

البته این به آن معنا نیست که ما باید دارای جهانبینی و تفکر واحد باشیم تا روی روياي قابل تحقق افغاني به توافق برسیم. همچنان برای حرکت به سوی این فردای بهتر الزامی نیست تا همه یک راه و روش را انتخاب کنیم- خیر همسان فکر کردن نه ممکن است و نه هم مفید. بگذار برای رسیدن به سر منزل مقصود بدیل های گوناگون مطرح شوند تا جامعه چانس انتخاب بهترین بدیل ها را داشته باشد.

و اما ، به باور من ، این یک ضرورت حیاتی است تا در برابر گفتارهای فرقه گرایانهیی که خواهی نه خواهی مثل تیغ های بران جامعه را پارچه پارچه ساخته و موتور تولید و بازتولید نفرت و خشونت و بدبختي اند ، گفتارهای جامعه گرایانه -دیموکراتیک بر مبنای خردگرایی و احساس مسوولیت و با اتکا بر ارزش ها و موازین انساندوستانه ، ترقيخواهانه و عدالتخواهانه را که راه بهروزی را روشن میسازند ، مطرح کرده و تقویت ببخشیم.

وقتي يک مفکورهٔ سازنده به عقول و قلوب مردم راه يافت ، قابل تحقق خواهد شد.

ملل و کشورهاي ديگري به اين سرمنزل رسيده اند و يا در حال رسيدن اند- ما چرا نه توانيم؟!

*

هموطنانی که خواسته باشند میتوانند نوشته های شان را برای نشر در این سلسله  به ما بفرستند.
نشانی ایمیل آسمایی :
Afghanasamai@aol.com

**

پیوندهای مرتبط با موضوع:

- ورود به صفحهٔ‌ویژهٔ این سلسله

- بحث روی موضوع در فیسبوک

نوشتارهای منتشره در این سلسله :

(۱) - شامل آهنگ: اوباما و رویای افغانی- نیروی نگرش

(۲) -  حمید عبیدی: آيا ميتوانيم يک روياي قابل تحقق افغاني داشته باشيم؟

(۳) - عبدالرحمان مجددی- رویای قابل تحقق افغانی

(۴)- عمران راتب: رؤیاهای من برای افغانستان

(۵) - یعقوب ابراهیمی : من به حد اقل های می اندیشم

(۶) - عباس فراسو: چه گونه میان رویا و واقعیت پُل بزنیم

(۷) - خالد خسرو: رویایی برای افغانستان

(۸)- یما ناشر یکمنش : "رویا های یک جیب خالی"

(۹)- اسماعیل فروغی   :   چرا بیشترینه رویا های ما تحقق نمی یابند ؟

(۱۰) - دستگیر روشنیالی: هيلې او اميدونه

(۱۱)- رزاق مامون: آرمان قابل تحقق مدینۀ خیالی است...

(۱۲) - محمدامین فروتن: تنها راه نجات - بازگشت به خویش (!) است

(۱۳)‌ - غرزی لایق : چند يافته گى در باب آرزو براى فردا

(۱۴) - حکیم نعیم : رویایی که من ندارم...

(۱۵) - څانګه صدیقی شریفی : سرزمینی از جنس رویا

(۱۶) - غفار صفا: تعبیر ما از رویا

(۱۷) - ایمل زمان یوسفزی: رویای من لبخند است

(۱۸)- اسماعیل تیمور: از فتنه ِ دوران ، دل در بَری گم کرده ام ؛ که در آن آرامم بود