نشر در آسمایی : 21.12.2012

عبدالهادی هادی


سونامي

فیس بک او مسینجر او زموږ د کلي د جومات پیتاوی یو شانته دی

هلته هم زموږ د کلي اوزګارخیل سره راټول او

خپله ښه د نورو سپکه کوي،

دلته هم،

له هره ګوټه،

کار نه غلي، روزګار وهلي، د ژوند له شوره تښتیدلي خلک،

نوي ځوانان او پیغلې،

یا هم د مرګ په تمه ناست وګړي،

د زړونو بړاس وباسي،

او تر نیمو شپو خوشې خبرې کوي.

چیرته په زرو کې یوه د کار خبره وشي،

خو نور ټول د میس یو، کیس یو او هاهاهاها لولز، په چړو،

د ښکلي وخت د قتلولو،

ډرامه روانه.

د وړې شوې، لنډې شوې دنیا ،

د تکنالوجۍ دې سونامي ته ، د چا پام هم نه دی.

۱۶/۱/۲۰۱۲
سیدني/استرالیا
 

***

آسمایی کی نور خپره شوی
شعرونه

- ته سرود د خدای د نظم...

- کعبه

- تللې زمانه

- ځواني

- انجام

- اخ چې لنډې فاصلې وای...

- څه که پسرلی شو؟

- ستا به باور نه راځي...!

- ویرنه