نشر در آسمایی : 21.12.2012

عبدالهادی هادی

 


توپیرونه

د بانډای د سیند په غاړه

پستو شګو باندې،

د خلکو سترګو نه پناه یوه آرامه کڅ کې،

یو ځوان او یوه پیغله ،

لوڅ لغړ پراته دي،

هغه کوي چې د ویلو نه دي.

لاروي،

حتی ورګوري هم نه.

زه یې له لرې ننداره کومه

وایم که دوی زموږ په کلي کې وای

خدایزده سبا به ،

دلته څه پیښیدل؟؟؟

له مانه اخوا یو سپین ږیری ناست دی،

ښایي اویا ، یا د اتیا کلو دی،

لاس کې یې زوړ شانې اخبار نیولی،

ښیي چې بوخت دی خبرونه لولي،

خو پټ له سترګو نه همدوی ته ګوري.

ګوره چې زړه کې به یې څه تیریږي؟؟؟


۱۸/۰۱/۲۰۱۲
سیډني/ اسټرالیا

***

 

آسمایی کی نور خپره شوی شعرونه

- ته سرود د خدای د نظم...

- کعبه

- تللې زمانه

- ځواني

- انجام

- اخ چې لنډې فاصلې وای...

- څه که پسرلی شو؟

- ستا به باور نه راځي...!

- ویرنه