رتبيل شامل آهنگ

مدير مسؤول

 نشرات آلماني  آسمايي

 

 

رتبيل آهنگ شامل در سال 1974 در شهر کابل تولد يافته است. از سال  1989 در آلمان اقامت دارد. او تحصيلات عالي خويش را در رشته علوم سياسي و شرق شناسي در پوهنتون کلن آلمان به درجه ماستري به پايان رسانيده  و اکنون دربخش دري راديوي صداي آلمان مشغول به کاراست.

رتبيل آهنگ همکاري با مطبوعات بيرون مرزي افغاني را دست کم ده سال قبل آغاز نموده و از هفت سال به اين سو  به حيث روزنامه نگارآزاد براي نشرات آلماني نيز مي نويسد. آهنگ از مدت شش سال مي شود که مدير مسوول نشريه آلماني زبان آسمايي "اوست – وستليشيز ژورنال" است.

رتبيل شامل آهنگ ي  در هيچ حزب و گروه سياسي عضويت نداشته است.

 

 
 
 
 
 

 uبرگشت به صفحه اول

 

  همکاران قلمي

 

  دريافت نشرات آسمايي

 

  تماس با ما

  
 

 آسمايي در ترازوي دواريq 

       رهنورد زرياب :  سخنراني

       منزل ما دور نيست : شريف سعيدي