حميدالله عبيدي

مدير مسؤول آسمايي

و گردانندهء

صفحهء انترنتي آسمايي

 

 

حميدالله عبيدي در سال 1332خورشيدي در شهر كابل چشم به جهان كشود .  وي در رشته هاي مهندسي ، شهرسازي و روابط بين المللي در خارج و داخل کشور تحصيل نموده است . آخرين ماموريت دولتي او عضويت مديريت چهارم وزرات امور خارجه بود . در سال 1982 در اثر اصابت يک پارچه ماين زخم برداشت كه سبب فلج دايمي او گرديد . ساليان بعدي را بيشتر به كارهاي مطالعاتي در زمينه امور بين المللي سپري نمود .

حميد عبيدي که در اثر رويداد هاي تراژيک در افغانستان و تجربه شخصي در مورد ديد گاه ها و مواضع انديشه يي و سياسي اش دچار شک شده بود ، در فرجام  در سال 1989   از فعاليت سياسي رسماً و به طور کامل دست کشيد و تمام وقت خود را وقف امور خيريه نمود و با برخورداري از پشتيباني گروه هاي گوناگون معلولين و با کمک  ملل متحد ، انجمن ملي معلولين و معيوبين افغانستان را تأسيس نمود . اين انجمن هم در مناطق تحت کنترول حکومت آن وقت و هم در مناطق زير کنترول مخالفان حکومت فعاليت داشت .

حميداله عبيدي ، از پايان سال 1992 که به دعوت يك سازمان خيريه آلماني به اين كشور آمد ، در آلمان اقامت دارد .

هنگام تأسيس مجله آسمايي ، حميدالله عبيدي به حيث معاون مدير مسؤول امور تهيه ، و ساير امور جاري مجله را بر عهده گرفت . پس از استعفاي نخستين مدير مسؤول آسمايي  ، اين وظيفه بر عهده حميدالله عبيدي ، قرار گرفت . او اکنون مسؤوليت صفحهء انترنتي و وبلاگ آسمايي را نيز بر عهده دارد.

حميد عبيدي از دو نيم دهه با مطبوعات همکاري قلمي داشته و  شمار زيادي از نوشتارهاي او به زبان هاي  دري ، پشتو و انگليسي به نشر رسيده اند . با آغاز نشرات آسمايي ،  حميدالله عبيدي، تمام وقت خود را وقف پيشبرد اين امر  نموده است .

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 uبرگشت به صفحه اول

 

  همکاران قلمي

 

  دريافت نشرات آسمايي

 

  تماس با ما

  
 

 آسمايي در ترازوي دواريq 

       رهنورد زرياب :  سخنراني

       منزل ما دور نيست : شريف سعيدي