امین ابدالی

امین ابدالی  در کابل بدنیا آمده است.  در طفولیت ساعات متوالی را محو تماشای رسامی و هنرآفرینی مرحوم محمد سید خان " مشعل " درگالری شان درهرا ت بود و ترکیب رنگ ها و سایر تخنیک های هنر رسامی و نقاشی را ازاستاد بزرگوار خود فراگرفت و آزمود .  بعداً ابدالی  در کابل رسماً به آموزش هنر پرداخت  و سپس به صفت معلم رسم و رسام در موسسات مختلف کشور ایفای وظیفه نمود . امین ابدالی فعلاً  با خانوادهء خویش در آلمان  زنده گی میکند
امین ابدالی با رنگ های آبی و روغنی کار می کند و همچنان بر روی چوب به کندنکاری می پردازد. تا کنون وی چندین نمایشگاه در آلمان و دنمارک دایر کرده است. امین ابدالی به هنر تمثیل ، آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی  نیز می پردازد؛ ولی نقاشی عشق اصلی هنری وی است.

آثاری که اکنون از امین ابدالی در دست اند ، همه در آلمان آفریده شده اند و سرنوشت  آثاری که وی قبلاً در وطن آفریده است ،  روشن نیست.

 


بخشی از آثار نقاشی امین ابدالی

با کليک روی هر  تصویر می توانید آن را در اندازهء بزرگتر  ببینید

 


برای مشاهدهء  نقاشی های دیگر لطفاً روی شماره های ذیل کلیک بفرمایید:

8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9
          19 18 17