رسیدن به آسمایی : 26 . 11 . 2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 26 . 11 . 2008

 

 

زنده باشی دوم


شبی برای افغانستان


محفلی به منفعت "اتحادیهً خانمهای افغان"
به سرپرستی راجرویلمسن و مهمانانش
سه شنبه نهم دسامبر 2008 در اوپرای بن


Schirmherr Roger Willemsen & Gäste

یک شب داستانسرایی، دراماتیک، غزلسرایی و شادی
بعد از موفقیت بزرگ "زنده باشی" 2007 امسال هم در قطار نمایشهای کلتوری ریتا بوس در شهر بن، راجر ویلمسن دسته یی از هنرمندانی را که هیچوقت به این شکل روی یک صحنه دورهم گرد نیامده بودند، یکجا نموده و یک شب کلتوری به همکاری هنرمندان ذیل به اتحادیهً ما به ارمغان میدهند:


Götz Alsmann, Barbara Auer, Matthias Brandt, Frank Chastenier,
Gottfried John, Hakim Ludin, Julia Stinshoff, Anna Thalbach


برای دریافت معلومات مفصل این جا کلیک کنید : 1  ؛ 2  ؛ 3

همه این هنرمندان یک پارچهً ادبی یا موسیقی ای را که درآنها اثر خود را مانده ، با خود روی صحنه می آورند. پروگرام این شب را راجرویلمسن پیش میبرد.
 


در اوپرای بن 2008 سه شنبه نهم دسامبر
تاریخ : سه شنبه نهم دسامبر
شروع محفل: 19:30   
محل  : اوپرای شهر بن

Opernhaus Bonn, Am Boeselagerhof 1, 53111Bonn

 

قیمت تکت ها : 24،20 یورو،30  یورو ، و30،80  یورو نظر به انتخاب شما


: تکت های تان را از تمام تکتفروشیها آلمان به دست آورده میتوانید. محل فروش تکتها
Die Karten können bei allen üblichen CTS Vorverkaufstellen bundesweit erworben werden.
Bonnticket: bonnticket.de und 0180-5001812; unter dieser Nummer können auch Karten zugeschickt werden.

Kontakt: Rita Baus KulturProduktion GmbH, Argelanderstraße 37, 53115 Bonn, Telefon: 0228/7078849, Mobil: 0172/2452787,
Fax: 0228/ 2425723, E-Mail:
baus@ritabaus.de
Internet:
www.ritabaus.de

Afghanischer Frauenverein e.V; Katharinenstraße 32, 49078 Osnabrück, Tel.0541/ 4089996, Fax: 0541- 4089997, E-Mail:
AFV.help@web.de
Internet:
www.afghanischer-frauenverein.deاعانه یی که از این محفل به دست می آید به پروژه های معاونتی اتحادية خانمهای افغان تخصیص داده شده.


 

فروش کارتها ادامه دارد. نظربه درخواست شمار زیادی از هموطنان به شما مشوره میدهیم تا تکتهای خود راهرچه زودتر فرمایش بدهید.