15.05.2009

یادداشت مدیر مسوول آسمایی

در مورد حذف دومطلب

 برای پیروی تخطی ناپذیر از مشی و روحیه نشراتی آسمایی ، طنز   و آنها در جستجوی استخون بودند.... و طنز  در باره بریدن گوش و بینی و دم حریفان  ،  از فهرست نشرات آسمایی  بیرون ساخته شد.

اینجانب  به حیث مدیر مسوول آسمایی مسوولیت اشتباه نشر این دو مطلب و نیز مسوولیت حذف آن ها را از نشرات آسمایی بر عهده گرفته و از نویسنده گان محترم این دو طنز به خاطر این اقدام معذرت می خواهم باور دارم هر دو نویسنده محترم  با  توجه به این که  به ویژه با  ناگفته های سیاه سنگ ،  باروری سلسله از این زاویه بیشتر متبارز گردیده است، روادار نخواهند بود تا این روند سازنده و امیدبخش مخدوش گردد و به همین جهت نیز امیدوارم تا آنان با اقدام یاد شده  با روحیه تفاهم برخورد نموده و ممنون سازند.

در صحبت  تیلفونی  جناب قاضی سید موسا هستی  تاکید ورزیدند که  مسوولین آسمایی متوجه نگردیده اند که در طنز  در باره بریدن گوش و بینی و دم حریفان  برخی  نکات اهانت آمیز وجود دارند ؛ ما از  جناب ایشان که  با بزرگوار عرض معذرت ما را از این بابت قبول فرمودند، ابراز امتنان می نماییم. همچنان در اولین فرصت  از نویسنده طنز  در باره بریدن گوش و بینی و دم حریفان  نیز تیلفونی به خاطر حذف نوشته ایشان معذرت خواسته خواهد شد.

برای عدم تکرار موارد مشابه در آینده، بار دیگر خاطر نشان می سازیم که  آسمایی مطالبی را که با زبان درشت و پرخاشجویانه نوشته شده باشند و نیز مطالبی را که با نام مستعار نوشته شده باشند، منتشر نمی سازد. به باور ما کار برد نام مستعار تنها و تنها در مواردی موجه است که نویسنده واقعاً در شرایطی باشد که نشر مطلب با نام اصلی زنده گی وی را با مخاطره مواجه سازد. در این صورت نیز ما باید شهرت اصلی نویسنده را بدانیم  و چنان که تا کنون بوده است، شهرت اصلی نویسندهء همچو مطالبی نزد آسمایی محفوظ خواهد ماند.

حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی