در تقاطع بریشم و خنجر

 

 

نادیه انجمن كشته شد.....خبر دردناك كه مثل سيلی به صورتم خورد. چرا كه جنایت پدیده يی است كه همه به ٱن نسبتی دارند. تحمل جنایت ، جنایت دیگری است٫ مثل سكوت در مقابل ٱن. من نادیه انجمن را یك سال پیش در هرات دیدم. ٱمده بود تا در كنگرهء ادبی كه با كمك گویته انستیتوت و دانشكده ادبیات شهر هرات برگزارشده بود٫  شعر بخواند و خواند. حضور محكمش توام با زیبايی و حجب بانوانه اش سبب شد كه تصویرش مثل خاطرهء دلنشین در خاطرم حك شود.

گنگره سه روز دوام داشت و هر سه روز تا ٱمد ٱمد تاریكی می شد٫ نادیه انجمن نیزمثل دیگر بانوان شركت كننده  با نگرانی به ساعت دستی اش می نگریست و پا به پا میشد برای هر چه زود تر رفتن.

وقتی سخن از اشتراك زنان در امور اجتماعی می شد به بن بست ها و مشكلاتی كه در سر راه زنان ٱگاه قرار دارد اشاره می كرد و از دوران مهاجرت های بار بار اجباری به سرزمین همسایه ایران  می گفت.

نادیه انجمن بسیار برای گفتن داشت. و باید می گفت. حقش نبود٫ مثلی كه حق هیچ كس نیست٫ زیر ضرب دست كسی بمیرد٫ كه باید جفت و همراه زندگی اش می بود. در جامعه يی كه خشونت جزَ كلتور شده  و ارزش انسان در حد جنسیت پایان ٱمده باشد٫  ٱدم ها به جانیان و قربانیان قسمت می شوند. نادیه انجمن قربانی شد.  و مرد سالاری بُعد دیگری٫ یعنی شکل  مرد خدايی گرفت. حكم بر هستی دیگری خود را به جای خدا گذاشتن است. وقتی روان ٱگاه و بیداری مثل نادیه انجمن می میرد٫ حكومت تاریكی مسجل می شود و تسلط شب- شبی كه نادیه از چیره شدن ٱن وحشت داشت. شبی كه هنوز مسلط هست ، تا وقتی که ٱدم ها به اندك روشنی و اندك ٱزادی قانع اند مسلط خواهد ماند . و مسلط خواهد بود وقتی مرگ نادیه انجمن و دیگر مرگ های از ین دست فقط یك لحظه ما را به خود مشغول دارد و به مناسبت ها و لزوم دید های همیشه و هنوز بایگانی شود.

 نادیه انجمن تكه يی از من بود كه مرد و تكه يی از ما كه به دستور خشونت تاریكی خاموش شد. خاموشی ما و تحمل بی صدای جنایت  كه به تكرار تصویر زنده گی روزمره مارا می سازد مرگ متداول جامعه يی است كه در ٱن فقط مرگ ارزان خواهد بود.خالده نیازی

09.11.2005

فرانكفورت