خالده نيازی

به نادیه انجمن

 


وقتی ٱزادی عاریتیست 


و به قیمت جان دیگر ي تمام میشود


دنیا  از توست


من كه  به جان ٱمد ه ام

از ماندن 
در دنیای كه مانده تا خانهء كسی باشد


كه نیست


بالا میاورم از كوچ وقتی  مد شده باشد


و مد نمیشوم به قیمت دیگری


ٱزادم تا بگویم


دنیا  خانه من نیست