زني سوار آفتاب

                  مي رسد

صدا زنيد خاك هاي خفته را

و بشكنيد واژه گان گفته را

زني که مي رسد ز ره

ز شب عبور كرده است

و مادر است

 واژه گان تازه را

 

***

خميده گشت آسمان

به زير گام هاي او

كه مي رسد سوار نور

                       و

                       تاج عشق    

                            بر سرش

خبر دهيد صبح هاي نادميده را

سپيده هاي نارسيده را

كه مي رسد سوار نور

زني ز جنس آفتاب

كه مادر است

     لحظه هاي پاك وحي را 

رسالت بلند آفتاب چون نگين

      ميان تاج روشن اش در است

 

 

 

و فصل بسته گي قفل ها به سر رسيد

خبر دهيد خادمان

                      خسته را

حصار سنگي سكوت

                           فتح شد

به دست هاي كهكشاني زني 

و هديه مي دهد كنون

تمام صبح هاي پاك و شسته را

خبر دهيد

             باغ هاي درشكسته را

و خانه هاي بسته را

كه فصل بسته گي قفل

                  به سر رسيد

زني كه مادر است خاك و ابر را

به جاي آفتاب بردميد

خبر دهيد 

              شبروان

                         خسته را

 

 

                    11- 8- 1999

                          هالند