ارسالی کابل پرس

رسیدن به آسمایی : 05.08.2007 ؛ نشر: 05.08.2007

همبسته گی با نويسنده گان، روزنامه نگاران و روشنفکران ايران در مقابل سانسور و خشونت

بيانيهء  جمعی از نويسنده گان، روزنامه نگاران و روشنفکران افغانستان

آزاد انديشان!

در ايران سرکوب و سانسور نويسنده گان، روزنامه نگاران و روشنفکران دگر انديش به اوج خود رسيده است. هر روز خبر ناگوار زندانی شدن، شکنجه و صدور حکم اعدام شنيده می شود.

ما جمعی از نويسنده گان، روزنامه نگاران و روشنفکران دگر انديش افغانستان، ضمن بيان نگرانی از وضع موجود، همبسته گی خود را با همکارانمان اعلام می کنيم و از حکومت ايران، خواهان آزادی بی قيد و شرط تمام قلم بدستان و روشنفکران و پايان دادن به هرگونه سانسور، ارعاب و خشونت هستيم.

1: رهنورد زرياب نويسنده

2: گلالی حبيب روزنامه نگار و فعال حقوق زنان

3: جاويد فرهاد شاعر، نويسنده و روزنامه نگار

4: کامران ميرهزار شاعر، نويسنده و روزنامه نگار

5: پرتو نادری شاعر و روزنامه نگار

6: رزاق مامون نويسنده و روزنامه نگار

7: خالد نويسا - نويسنده و روزنامه نگار

8: سميع حامد شاعر

9: قسيم اخگر نويسنده و روزنامه نگار

10: سنجر قيام - روزنامه نگار

11: يونس طغيان پژوهشگر

12: محب بارش شاعر

13: صديق الله توحيدی روزنامه نگار

14: ثريا پرليکا: فعال حقوق زنان

15: صفيه ميلاد روزنامه نگار

16: سنجر سهيل روزنامه نگار

17: حسين مرتضوی روزنامه نگار

18: حسين معين نويسنده و روزنامه نگار

19: روح الله بابکرخيل روزنامه نگار

20 : حمیدالله عبیدی - نویسنده و روزنامه نگار

 

 

برای معلومات بيشتر می توانيد به سايت کابل پرس مراجعه کنيد:

کامران ميرهزار

کابل

www.kabulpress.org

0093 799390025