از بسته شدن مکتب جلوگیری کنید

"ما به این در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه این جا به پـــــــــــناه آمده ایم"

 

 

در زمانۀ که سازمان یونسف اعلام میکند که:"هرکه تا سال ٢٠١٠  میلادی کمپیوتر نداند بیسواد است(!) در این جا مکتبی را میخواهند ببندند و سه صد طفل افغان را میگذارند تا بیسواد باقی بمانند.

آری، لیسۀ بی بی عایشه صدیقه که اولین لیسۀ دخترانه در پشاور که در ١٩٨٤میلادی تاسیس شده و طی ٢٣سال در حدود ٣٠٠فارغ التحصیل به جامعه تقدیم کرده است اینک در آستانۀ نابود شدن است.  تا دسمبر2007 موسسۀ(NAC)این مکتب را تمویل میکرد و سر از جنوری2008کمک هایش را بنا به نداشتن فند قطع نموده است.

در این مکتب در حال حاضر دوصدونود دختر و صد پسر در نزده صنف درسی توسط بیست و شش استاد مجرب و مسلکی تدریس میشوند.

بدینوسیله از همه (NGO )هایی که در بخش آموزش برای افغانستان کار میکنند و همۀ افغانهای با احساسی که میخواهند جامعۀ فردای افغانستان یک جامعۀ با دانش باشد تمنا داریم با کمک های خود این مکتب را از فروپاشی نجات بدهند

 

نشانی ما: Babi_ayeshaschool@yahoo.com

 

تلفون:0092915272751

 

عیدگاه کالونی،چهارسده رود،مقابل تهانۀ فقیرآباد

 

پیشاور-پاکستان