تاریخ نشر در آسمایی :01.2008 .26

نامۀ سایتهای افغانی به
رییس جمهور افغانستان
برای رهایی سید پرویز کامبخش

26 جنوری 2008

جناب محترم رییس جمهورِ، آقای حامد کرزی،

در این روز ها وطن ما یک بار دیگر در سراسر جهان بر سر زبانها افتاده است؛ این بار به خاطر رهایی سید پرویز کامبخش!

سازمانهای ژورنالیستی افغانستان و جهان ، سازمانهای ملی و بین المللی دفاع از حقوق بشر ، نهاد های دموکراتیک روشنفکری داخلی و خارجی ، رسانه های گروهی معتبر جهان و پارلمان اروپا همه همصدا به دفاع از این جوان ژورنالیست که سال پایانیِ تحصیلات عالی اش را در زادگاه آزادی پرور مولانا و ابن سینا سپری مینماید ، برخاسته اند.

رسانه های انترنتی افغانی در سراسر جهان از شما میخواهند تا به حیث رییس جمهور سرزمین بلاکشیدۀ افغانها، از حقوق این جوان دموکرات که کادر سازندۀ فرهنگ ملی مردم افغانستان خواهد شد، دفاع نمایید و حکم رهایی فوری و بدون قید و شرط او را صادر کنید. این اقدام شما در راستای دفاعِ واقعی از حقوق بشر به یقین روحیۀ دموکراسی در افغانستانِ جنگزده را استحکام خواهد بخشید.

رهایی سید پرویز کامبخش گواه زندۀ پاگیری دموکراسیِ واقعی در افغانستان خواهد بود. این فرصت را ، آقای رییس جمهور، از دست ندهید!

ـ سایت انترنتی آریایی به مسوولیت عزیز جرأت
ـ سایت انترنتی آسمایی به مسوولیت دیپلوم انجنیر حمیدالله عبیدی
ـ سایت انترنتی آزادی به مسوولیت نجیب روشن
ـ سایت انترنتی 24 ساعت به مسوولیت مهدی بشیر
ـ سایت انترنتی پندار به مسوولیت عظیم بابک
ـ سایت انترنتی پیام وطن به مسوولیت ایمل پیروز
ـ سایت انترنتیترقی به مسوولیت دکتور محمد سالم سپارتک
ـ سایت انترنتی جوانان بیدار به مسوولیت طارق پیکار
ـ سایت انترنتی دیدگاه به مسوولیت فیاض نجیمی
ـ سایت انترنتی روزنه به مسوولیت نورمحمد عطازی قامت
ـ سایت انترنتی روشنایی به مسوولیت هیت مدیره
ـ وبلاگ راه روشنایی به مسوولیت فرید فرخزاد
ـ سایت انترنتی روشنک به مسوولیت انجنیر سید مهران
ـ سایت انترنتی زنده گی به مسوولیت فرید سیاوش
ـ سایت انترنتی ژواک به مسوولیت کبیر شاغاسی
ـ سایت انترنتی سپیده دم به مسوولیت واحد فیضی
ـ سایت انترنتی شاخه به مسوولیت فضل الرحیم رحیم
ـ سایت انترنتی فردا به مسوولیت عبدالرحیم غفوری
ـ فاروم فریاد آزادی به مسوولیت جلیل پرشور
ـ سایت انترنتی کابل ناته به مسوولیت ایشر داس
ـ سایت انترنتی گفتمان به مسوولیت انجنیر عبدالله الم
ـ سایت انترنتی مهر به مسوولیت انجنیر عبدالقیوم میرزاده
ـ سایت انترنتی نوید فردا به مسوولیت فاروق فردا
ـ سایت انترنتی نهضت آینده افغانستان به مسوولیت پوهندوی دکتور بسم الله شیوامل
ـ سایت انترنتی وطندار به مسوولیت انجنیر نجیب

- سایت فراتر از مرزها به مسوولیت اقبال عليشاه دهقان پور