ناشــناس ناشــناس نيست

صبورالله ســــياه سنگ

hajarulaswad@yahoo.com 

دکتور صــادق فطرت ناشــناس هــنرمند پرآوازهء افغانســتان براي کـمتر کســي ناشـناخته خـواهـــد بود. اين آوازخوان با داشـتن پيشــينهء بيشــتر از پنجاه ســال کار در گســترهء موســيقي، از جايگاه ويژه يي برخوردار است.

ديريست ميخواهم به زندگينامه و کارنامهء هنري او بپردازم. آنچه تا کنون در اين زمينه گردآوري شده، ميتواند مايهء کتابي به اندازه 300 تا 400 برگ باشد.

براي بهتر شــدن اين کار_زندگينامه به هــرگـونه همــکاري از ســوي خــوانندگان گـــــــرامي نيازمندم. هرکه خـواســـته باشد، ميتواند به نام آشــکار يا نهان با فرســتادن خاطــــره، انتقاد، تبصره، يادداشت، پرســش و پيشنهــــاد اينکه چه ســخناني نبايد ننوشــته مانند، نگارنده (سـياه سنگ) را ياري رسـاند.

از کار، هنر و انديشــهء ناشــناس چه ميدانيد که آرزو داريد ديگران نيز از آن آگاه باشند؟ از ناشـناس ميخواهيد به کدام بخشهايي از زندگيش روشني بيشتر اندازد؟ به نويسندهء چنين کتابي چه گفتني داريد؟

اين فراخــوان از آغاز ماه جــون تا پايان اگســت 2007 چشــم به راه ايميل، نامــه، تلفــون و هـــرگونه پيام در نشانيهاي زيرين ميماند:

 

Saboor Siasang

 hajarulaswad@yahoo.com

 

S.S.Siasang

679 Rink Ave

Regina, SK

S4X 2P3

CANADA

 

Phone/Fax: 1 (306) 543 89 50

 

کتاب يادشــده در جنوري 2008 به دســـترس خوانندگان گذاشــته خـواهـــد شـــد.

 

[][]

ريجــاينا (کانادا)

30 مــــي 2007