حميرا نگهت دستگير زاده

 

 

حیله های رقصان

 

 

چنان حیله ها

در هاله ها

به رقص آمده اند

که ساز ها شرمنده صدای خویش اند

سازنده گان!

زمین زیر پای تان رقصان باد

و باد در سر انگشتان تان ساکن

زین حیله ها

که به رقص آورده اید

خاموشی

موهبتیست

یاران؛

یاران

موهبتیست

خاموشی!

هنگام نا همخوانیی سازها

 

7 اکتوبر 2006