گزارش حمید عبیدی مدیر مسؤول آسمایی و صفحهء انترنتی آسمایی

به جلسهء عمومی کانون فرهنگی آسمایی

(اول اسد 1358 برابر با 22 جولای 2006)

همکاران گرامی ،

امروز از نشر نخستین شمارهءمجلهء آسمایی یک دهه ، از آغاز نشرات انترنتی آسمایی یک سال  و از نشر آخرین شمارهء آسمایی نیز حدود یک سال می گذرد.  علل این که چرا در یک سال اخیر مجله نشر شده نتوانست بر شما روشن است. یکی این که در سال پار من در ناحیهء گردن، شانه و دست راست چنان درد شدید و متداوم داشتم که توان کار را از من سلب کرده بود. بالاخره دکتوران منبع درد را سایده گی فقرات گردن تشخیص و تجویز نمودند تا از کار زیاد پرهیز کنم. دوم مشکل مالی که همیشه گریبانگیر کار ما بود و سال گذشته بیشتر از پیش گردید.

طی سالی که مجله به نشر نرسید از خواننده گان مجله صداها نامه، ایمیل و تیلفون دریافت گردید؛ زیرا علاقه مندان مجله تصور می کردند که مجله به روال گذشته نشر می شود و تنها نام آنان از فهرست پخش  افتاده است.

بسیاری از خواننده گان با وجود توضیحاتی که در مورد علل عدم نشر مجله به ایشان ارایه می شد ، باز هم می پرسیدند که آیا مگر راهی وجود ندارد تا تداوم نشر مجلهء آسمایی میسر گردد. برخی ها پیشنهاد می کردند تا با مراجع خارجی تماس گرفته و از آنان  تقاضای کمک مالی نماییم  و از این مدرک مشکل مالی مجله حل گردد و کسی هم برای اجرای کار های تخنیکی با معاش مناسب استخدام شود و مدیر مسؤول تنها اموری را که به مدیر مسؤول ارتباط دارد انجام دهد. و امّا ، ما از همان اول مصمم بودیم تا اصل عدم وابسته گی مجله را به حیث ضمانت آزادی بیان حفظ کنیم آن را به خاطر دریافت کمک مالی از این یا آن منبع مخدوش نسازیم.  

همچنان شما می دانید که گرچه از شمار مشترکین آسمایی کاسته نشده است ، ولی میزان اعلانات به علت وضع اقتصادی در آلمان و نگرانی از بازگشت اجبار مهاجرین افغانی به وطن شدیداً کاهش یافته است.

در عین زمان طوری که می دانید ، کار نشرات صفحهء انترنتی آسمایی حتّا زمانی که من چند بار در بیمارستان بستر بودم تداوم یافت. این کار از برکت سهم بیترهمکاران قلمی میسر شد ؛ زیرا تعداد زیادی از آنان اکنون آثار شان را به صورت تایپ شده و دیجیتال ارسال می نمایند. البته به شماری از این همکاران کمک شد تا برنامه های نوشتن فارسی و پشتو را در کمپیوتر های خود شان نصب کنند.

قابل یادآوری است که صفحهء انترنتی آسمایی نه تنها در خارج و در داخل افغانستان  خواننده گان بیشتر کسب می کند بل اکنون به طور روز افزون ما از داخل افغانستان توسط ایمیل مواد دریافت می کنیم- حتّا از ولایات دورافتاده و عقبمانده یی مانند دایکندی. تا کنون به 150000 بار صفحهء انترنتی آسمایی کلیک شده است . البته شمار کلیک مطالب آسمایی به مراتب بسیار تر از این است زیرا شمارگر هر بازدید کننده را تنها یک بار هنگام ورود به صفحه ثبت می کند ولو این باز دید کننده پس از ورود ده ها بار دیگر هم برای جستجو و خواندن مطالب بخش های مختلف را کلیک کند.

گفتنی است که متأسفانه بخشی از خواننده گان مجلهء آسمایی ، به علت نداشتن و یا ناآشنایی با کامپیوتر و انترنت شاید نتوانند از نشرات صفحهء انترنتی آسمایی استفاده کنند. ما امیدواریم نسل جوانتر که این امکانات و مهارت ها را دارند به نسل مسن تر در این زمینه کمک کرده و راه شان را به جهان انترنت باز کند.

از سوی دیگر باید گفت که آسمایی اکنون به علاوهء مطالب قبلی به صورت روزمره  اخبار تازهء مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان و تحلیل ها و تبصره ها روی این رویدادها را منتشر می سازد ؛ در حالی که بازتاب سریع رویدادهای افغانستان و نشر مطالب اطلاعاتی و تحلیلی در مورد ، در یک فصل نامه ناممکن است.

تا جایی که از ارزیابی خواننده گان و همچنان تحلیل آمار و ارقام برمی آید ، صفحهء انترنتی آسمایی نه تنها از همان اول از ثمرات تجارب اندوخته شدهء کار مجلهء آسمایی  برخوردار گردید ، بل به تدریج  باروری و اثرگذاریی روزافزون  کسب می کند.

با توجه به آن چی گفته آمد ، پیشنهاد می نمایم تا جلسهء عمومی کانون آسمایی پایان نشرات مجلهء مطبوع آسمایی را تصویب و این تصمیم را رسماً اعلام کند. فکر می کنم ادامهء نشرات انترنتی آسمایی نه تنها این خلأ را پر خواهد کرد، بل خواهد توانست  اهداف نشراتی آسمایی را با مصارف غیر قابل مقایسه کمتر و به گونهء بهتر مؤثرتر و گسترده تری تأمین کند.  

 همچنان طوری که می دانید همکار گرامی ما  آقای رتبیل شامل آهنگ مدیر مسؤول مجلهء اوست  وستلیشیز ژورنال به علت مصروفیت رسمی شان نتوانستند در جلسهء امروز سهم بگیرند. ایشان و همکاران شان  به علت مصروفیت های رسمی کارییی که دارند و همچنان بنابر مشکلاتی که پیوسته مجلهء اوست- ستلیشیز ژورنال از نظر مالی با آن دست به گریبان بود ، در مورد پایان نشرات مجلهء مذکور تصمیم گرفته و با امتنان از کانون فرهنگی آسمایی از جلسهء عمومی کانون آسمایی تقاضا نموده اند تا تصمیم در مورد پایان نشرات مجلهء اوست  وستلیشیز ژورنال را تأیید بکند. امیداوارم با این همکاران مان در مورد نشرات آسمایی به زبان آلمانی به تصمیم مشخصی رسیده بتوانیم.

در پایان اجازه دهید بار دیگر از  همراهی و کمک  تمام همکاران قلمی آسمایی ، از علاقه مندی و تشویق یکایک خواننده گان آسمایی  و پشتیبانی و کمک یکایک شما که به من در اجرای وظیفهء مدیر مسؤول آسمایی مبذول داشته اید، صمیمانه ابراز سپاس و امتنان کرده و امیدوار باشم که این همکاری ، کمک و پشتیبانی تان در امر پیشبرد نشرات انترنتی آسمایی همچنان ادامه خواهد یافت.

***

اطلاعيهء کانون فرهنگی آسمایی

(اول اسد سال 1358 برابر با 22 جولای سال 2006 م )

 

امروز از نشر نخستین شمارهء مجلهء آسمایی یک دهه می گذرد. طی این مدت شاهد افزایش چندین مراتبه یی شمار همکاران قلمی مجله و خواننده گان آن بودیم. همچنان طی این مدت آسمایی نه تنها از نظر کمی بل از نظر کیفی نیز شاهد تحول چشمگیر و امید بخش بود. آغاز کار صفحهء انترنتی آسمایی در یک و نیم سال قبل تداوم همین رشد و تحول است.

کانون فرهنگی آسمایی امروز در جلسهء عمومی سالیانهء خود با توجه به گزارش مدیر مسؤول آسمایی، در مورد  پایان نشرات مجلهء مطبوع  آسمایی و تمرکز توانایی ها و امکانات برای تداوم نشرات آسمایی از طریق انترنت تصمیم اتخاذ نمود.

در جلسه تأکید شد که گرچه برخی از خواننده گان مجله شاید به علت عدم دسترسی به انترنت نتوانند از نشرات صفحهء انترنتی آسمایی مستفید شوند، ولی از آن جا که انترنت به اطراف و اکناف  اففانستان نیز با سرعت راه می یابد ، لذا تداوم نشرات صفحهء انترنتی آسمایی ( WWW.Afghanasamai.com   ) نه تنها می تواند جای مجلهء مطبوع آسمایی را پر کند ، بل چنان که ارقام نشان می دهند نشرات انترنتی آسمایی ساحهء گسترده تری را احتوا و از اثرپذیری بیشتری برخوردار است.

همچنان بنابر مصروفیت های رسمی مدیر مسؤول اوست  وستلیشیز ژورنال (مجلهء آلمانی زبان آسمایی) و به علت مشکلات مالی ، این مجله نیز  به نشرات خود پایان می دهد. کانون آسمایی امیدوار است تا اوست وستلیشیز ژورنال نیز از طریق انترنت وارد مرحلهء پربارتری از حیات خود گردد.

کانون فرهنگی آسمایی با افتخار یادآوری می کند که طی این یک دهه کار نشراتی ، از هیچ مرجع دولتی و غیر دولتی داخلی و یا خارجی  اندکترین کمک مالی را دریافت ننموده و کار نشراتی آن  تنها و تنها از منبع حق الاشتراک و تا حدی هم اعانه های خواننده گان و علاقه مندان ، اعلانات و نیز حق العضویت ها و اعانه های اعضای کانون فرهنگی آسمایی تمویل شده است.   مدیران مسؤول هر دو نشریه و سایر مسؤولین و اعضای کانون فرهنگی آسمایی طی همهء این مدت ، نه تنها به خاطر کار و زحمات متداوم شان هیچ نوع معاش و یا دستمزدی دریافت نکرده اند ، بل اکثراً با اهدای اعانه ها در تمویل مصارف و فراهم آوری وسایل تخنیکی مورد نیاز سهم گرفته اند.

ما از مدیران مسؤول هر دو مجله  ، همکاران ارجمند قلمی ، همکاران شبکهء توزیع ، خواننده گان گرامی  و همه کسانی که طی این مدت به نوعی از انحا در تداوم و پیشرفت کار نشراتی مجلهء آسمایی  و مجلهء اوست وستلیشیز ژورنال یاری رسانیدند ، صمیمانه ابراز سپاس نموده و امیداواریم با این پشتوانهء ارجمند ، نشرات انترنتی آسمایی پربارتر به کار خودش ادامه دهد.

***

یادداشت:

کانون فرهنگی آسمایی با توجه به این که برخی  مشترکین مجلهء که در سال گذشته حق الاشتراک پرداخته اند و تنها یک و یا دو شمارهء مجله را دریافت کرده اند و با توجه به این که محاسبه و استراد پول به هر یک از این آدرس ها کار بسیار می خواهد و در مواردی قیمت انتقال بیشتر از پول قابل انتقال می شود ، لذا اگر مشترکین خواسته باشند از بقیهء پول حق الاشتراک شان برای  تقویهء بنیهء مالی صفحهء انترنتی آسمایی استفاده خواهد شد ، ولی کسانی که خواهان برگشت بخش باقی ماندهء حق الاشتراک ایشان باشند، ما آن را به مصرف خود شان به حساب بانکی آنان دوبار منتقل خواهیم ساخت.

***