به خصوص در دورهء  بحران بيست و چند سال اخير کمتر شخصيت شناخته شدهء افغاني وجود داشته که بر جبينش مهر اتهامي را نکوبيده باشند. البته در هر قاعده يي استثناهايي نيز وجود دارد. يکي از اين استثنأ ها استاد عتيق الله پژواک است که از همه فراز و نشيب های روزگار نيک نام و سربلند برون آمده است. دليلش اين است که جناب عتيق الله پژواک به تمام معنا عيار مرد بوده است. او دارای نصب العين معيين بود و است و دشواری های روزگار نتوانست اين نصب العين او را دگرگون سازد. برعکس او در هرگونه شرايطي برای تحقق اين نصب العين کوشيد. او مسلمان مؤمن و معتقد است؛ ولي مسلمان روشنفکر . او به انسان و انسانيت  و ارزش های عموم بشری احترام دارد و در عين زمان به منافع ملي و فرهنگ ملي سخت وفادار است. او گرچه بر اعتقاداتش سخت استوار است ، ولي در برابر دگرانديشان نيز بردبار است و برای آنان همان حقوقي را قايل است که برای خودش و هم انديشانش قايل است. و راستش اين که او انسان تمام عيار است و حتّا مخالفان انديشه يي خودش را نيز در لحظه های دشوار کمک کرده است. به همین دلیل است که نه تنها هم انديشانش ، بل مخالفين انديشه يي اش نيز به او احترام و ارادت دارند.

دکتور سيد مسعود خلوتي

 ***

"جناب عتيق الله پژواك هنگامي كه من سرگرم يادگرفتن الفبا بوده ام روزنامه نگار ، نويسنده ، مترجم اشعار و موءلف كتاب درسي و تاريخ نويس بوده اند..." 

واصف باختری

 ***

" جناب استاد عتيق الله پژواک شخصيتي است دارای دانش گسترده و ژرف ، درايت برازنده ،  تجربهء فروان  ،   وطندوستي عميق قلبي و حقيقت پسندی و بردباری فروان  ..."

حبيب الله رفيع

 ***