رسیدن به آسمایی : 20.10.2008 ؛ تاریخ نشر در آسمایی : 20.10.2008

به دوستم فریدون نورزاد

 

جاویدفرهاد

 

دیگر...

 

گنجشک تا که مرده تکلم ضرور نیست

با مرگ یک پرنده ترنم ضرور نیست

با آن که آب هست ، تیمم چه می زنی

یعنی کنار دجله تیمم ضرور نیست

مجلس ، مذاکره ها - عاقبت شکست ...-

با این سپاه کینه تفاهم ضرور نیست

دیگر برای رویت مفهوم وسوسه

تفسیر ناشیانه ی گندم ضرور نیست

چرتی به پای پنجره دایم نشستنت

در انتظار فرصت چندم ضرور نیست

هندو ترین تصور امروز من بسوز!

فردا برای مردنت هیزم ضرور نیست