رسیدن به آسمایی: 02.06.2010 ؛ نشر در آسمایی: 03.06.2010

قیوم بشیر
 


گردش زمان


احاطه کرده غم و رنج بیکران مرا
شکسته درد و پریشانی در نهان مرا
بهر طرف که نظر می کنم گرفته دلی
کجاست دلی که نباشد غمی از آن مرا
به کوی مهر و وفا همدمی نمی بینم
کجاست دلی که پذیرد چو عاشقان مرا
چرا تمام جهان را سکوت مرگباریست
چرا نیاورد هیچ کس یک ارمغان مرا
به عشق دیدن جانان بخواب ناز رفتم
ولی ز خواب پریدم نشد عیان مرا
مباش غمزده از چرخ روزگار بشیر
که می رسد خبر از گردش زمان مرا

 

2 جون 2010

ملبورن آسترالیا