رسیدن به آسمایی: 29.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 03.06.2010

حنيف بکتا ش

 

 د نرګس مسکا
 

مه ځه پسر ليه له دې کلي نه                                                              

پر ېږده

دغاټول جامونه پورته وي ډاګونو کې

پرېږد ه

د نرګس مسکا پرا نيسي وي باغونو کې

بو ټي را ژوندي شي

ترخې وناڅي، عطرونو کې

څا نګې غو ټۍ ونيسي

زړه پرانيزي رازونو کې

سره شراب جاري شي

                       د تا کونو په رګونو کې

 

مه ځه پسر ليه له دې کلي نه

پر ېږد ه

د شپېلۍ اواز راپورته شي

                      کيږ د ېو نه

مست شي  ګودرونه

بیا خیا لي شي له منګېو نه

پېغلې زينتي شي

جا مې ډکې له پو لېونه

سپينه خندا وخوځي

د شونډو په لا لونو کې

پرېږ د ه

د غا ټول جا مونه پورته وي ډاګونو کې

 

مه ځه پسرلیه له دې کلي نه

پرېږد ه

ما لي راوړي پیغا مونه د ګلا ب

بیا مينه جاري شي

په تارو کې درباب

سترګو کې راڼه شي

اميدونه دشبا ب

ومينځي له زړونو نه

ما تم او اضطراب

پرېږد ه دماشوم خندا اوچته شي نازونو کې

پرېږد ه

دنرګس مسکا پر انيستې وي با غونو کې

 

مه ځه پسرلیه له دې کلي نه

پرېږد ه

چې د روح بلبله ووځي له جېلونو نه

پرېږد ه

چې اسير فکرونه وغورځي سرونو نه

زړونه را بهر شي

تور او سپينو  تعبيرونو نه

سپينه سپېده وخوځي دتورې شپې رګونوکې

زموږ په فر یادونو،

تا ندو هیلو، ارمانونو کې

زموږ په غزلونو

په سندرو اوډولونو کې

زموږ په کتا بونو

د را تلونکو په یا دونو کې

                     مه ځه پسر لیه له دې کلي نه

                              مه ځه له دې کلي نه‌ !