رسیدن به آسمایی : 20 . 11 . 2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 21 . 11 . 2008

فضل الرحیم رحیم

حشمت خان - هنر مند دارای آرزوهای بلند چشم از جهان بست

 

حشمت الله  ولی  رحیمی ، مشهور به حشمت خان ، در سال 1345 خورشیدی درشهر کابل دیده به جهان گشود.  وی پس از پایان   دورهء مکتب عازم هندوستان شد و از پوهنتون  دهلی  در رشتهء حقوق و علوم سیاسی ماستری به دست آورد. پس از پایان تحصیل در رشته حقوق بنابر شوق و علاقه یی که به هنر سینما داشت به شهر بمبی رفت و  دورهء  آموزش هنر تمثیل  را در کورس هنری اشاچندرا  موفقانه سپری کرد. سپس  در سال 1993 میلادی ، شامل کورس کارگردانی فلم های سینمایی شد و آن را در سال 1995 میلادی موفقانه به اتمام رسانید. سال 1995 میلادی آغاز ایام عملی کردن اندوخته های هنری و نخستین تجربه های حشمت خان ، در عرصه سینما- آن هم در سرزمین پهناور بالیود- بود . تا سال 2003 میلادی که وی در شهر بمبی هندوستان زنده گی می کرد چهار فلم هنری هندی را تهیه نمود که آخرین فلم هنریش کریشن اوتار نام دارد . حشمت خان وقتی در سال 2003 میلادی به افغانستان برگشت آرزوها و خواست هایش برای گسترش و شگوفایی سینمای وطنش را  مطرح نمود . حشمت خان ، بعد از برگشت به افغانستان  فلم های  "رویا" ، "افغانستان عزیز" و"بهار امید" را تهیه و روی پردهء سینما آورد . و اما دریغ و درد که حشمت خان ، به تاریخ 18 نوامبر سال روان میلادی در شهر کابل به اثر سکتهء قلبی چشم از جهان بست . مرگ او برای سینمای کشور ما و برای علاقه مندان و دوستداران سینما یک ضایعه بزرگ است . روحش شاد باد.

20نوامبر 2008