رسیدن به آسمایی : 26 . 11 . 2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 26 . 11 . 2008

 

جاوید فرهاد

بوی تند کدورت

ازاین کویرخسته وخالی ببر مرا
تا لحظه های سبزتعالی ببر مرا

ای پیرباکمال تصور شبانه ها
درخانقاه قول وقوالی ببر مرا

شعری به دامن روپای من بریز
یکباره در فضای خیالی ببر مرا

در جاده های فلسفه بی هیچ پاسخی
همواره مثل فکر سوالی ببر مرا

گل کن، بکوب، پس از لحظه یی مرور
در کارگاه دست سفالی ببر مرا

امشب ز بوی تند کدورت دلم گرفت
تا عطر ناب گندم و شالی ببر مرا