رسیدن به آسمایی :07 . 11 . 2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 10 . 11 . 2008

 

جاویدفرهاد          
 

 

دوبیتی ها

 

صدایت در سکوت شام جاریست

همیشه برلب الهام جاریست

برای معنی تاویل چشمت

سرود "حافظ" و" خیام" جاریست

 

...................

 

تو شاهی، آفرینش ملک و جاهت

غزل دروازه بان ، شاعر سپاهت

 تو بر تختی نشسته مثل " بیدل"

غرور " سبک هندی" در نگاهت

 

..................

 

تفکر با گنه همروزگار است

قلم خسته، تصور روی دار است

شبانه پشت رویاهای شاعر

مسافرهای دلتنگی قطار است