09.09.2014

 

زرغونه عبیدی

 

بازار بی ننگی

 

حقیقت ترا باید

در تپش گفته های خویش

با خون که پیوند حیات است

با آب و با هوا

تکرار نمایم

تا مبادا خدایان دروغ

با خصومت یک فطرت پست

باورم به ترا

در بازار بی ننگی

چون گنجینه های کشورم

چون آرامشم

به بهای غفلت اعمال شان

بفروش برسانند

 

 

08.09.2014