رسیدن:  05.01.2014  ؛ نشر :  06.01.2014

غلام حیدر یگانهسرشک رجـزیک شهر شعر، کو که بپاشم به پایتان

ای قریه های دور، دعای بقایتانهستند کوه های وفا، رود های مهر

منت گزار مهر و فدای وفایتاندر دشت آسمان و زمین، هرچه خرمن ست

قربان داس های سخاوت سرایتانهر لحن و حرف، عین سپیدار می شود

در جلگة نجابت قول و صدایتاناین خوشه های پاک غزلخیز و عطرگین

در کاسة کلام دمد از عطایتان

خون من از کلوخ و کلنگ شما پر است

مرهون کیست، بید حضور سرایتانتا تکه های پاکترین برف های دور

دل آب می شود که بیابد صفایتانگویند قصه های سیه، لیک باورم

هرگز نمی شود که شکست ست نایتانهر جا که قله یی بنماید شکسته وار

گریند سنگ های جهان از برایتاندر انتقام دشمن و در اهتمام دوست

مغلوب گشت کلبة بی ادعایتانگفتند هفت بار درو خورده با تفنگ

نیزارهای سرزده در های هایتانهم پینه های دست شما غصب می شود

هم بسته اند دست شما در قفایتانبستند دست باروری ی زمانه را

باز است لیک همتِ بی انتهایتانآن دیو های سرخ و سفید و سیاه چیست

رستم چه غصه داشت؟ که بود او؟ نیایتانآری؛ ولی، سرشک و رجز نیست چاره ام

من بودم َآن که رأی ندادم به رایتانمُردم به غربت و نشدم بانگ تندری

تا سر کنم حکایت پرماجـرایتانلندن ـ 1392