رسیدن: 23.06.2012 ؛ نشر : 25.06.2012

احمد صمیم دوست

تفویض مدال عالی خدمت آلمان به پوهندوی شیما غفوری
 
به تاریخ 22 برج جون سال روان میلادی محفل اهدای مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان  به پوهندوی شیما غفوری در هال تاریخی قصر ماربورگ برگزار گردید. 

در محفل شانداری که به مناسبت تفویض مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان  به پوهندوی شیما غفوری، استاد اسبق فاکولته ی زراعت پوهنتون کابل در ماربورگ سازماندهی گردیده بود، نماینده گان ادارات دولتی، آقای زورین برتول، وکیل پارلمان فدرال( بوندستاگ) رییس و اعضای پارلمان شهری، رییسه ی سازمان زنان ماربورگ، رییسه ی آموزش سیاسی ایالت هیسن، نماینده ی وزارت امور اجتماعی ، رییس و اعضای شورای منتخب خارجی ها، اعضای سازمانهای اجتماعی غیر دولتی، اتحادیه های کلتوری و سازمانهای اتباع کشورهای مختلف، رفقا، دوستان، اعضای فامیل و علاقه مندان سهم گرفته بودند. 

نخستین بیانیه دهنده ی محفل آقای ایگان فاوپل شاروال ماربورگ بود که در باره ی دلیل تفویض و اهمیت مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان  توضیح داد. وی در مورد فعالیت های ارزنده ی شیما غفوری در دگرگونی مناسبات اجتماعی و کلتوری لایه های مختلف باشنده گان محل و کار و پیکار وی برای افغانها و افغانستان، به خصوص زنان و دختران افغان روشنی انداخت. وی گفت که شیما غفوری همیشه خصوصیت های مشخص خلرجی ها را جسورانه در مرکز توجه قرار داده و اقدامات مقتضی را مطابق با آن پیشنهاد کرده و در عملی نمودن آن پافشاری نموده است. وی شیما غفوری را ترجمان و ابراز کننده ی صادق و راستین خواست ها و مشکلات خارجیان نامید.

بعد از آن  داکتر توماس شیفر وزیر مالیه ی ایالت هیسن که از جانب مقام ریاست جمهوری آلمان برای اهدای مدال توظیف گردیده بود، از خدمات شایان و ابتکارات ارزنده ی پوهندوی شیما غفوری یادآوری کرده و ابراز نمود که شیما غفوری نمونه ی بارزی از انتگراسیون بوده و وی در راه تفاهم خارجی ها و جامعه ی آلمان خدمات فابل قدری انجام داده است. وی در مهاجرت ریشه اش را فراموش نه کرده و در طول بیست سال اقامتش در آلمان برای نزدیکی افغانها در ماربورگ، آلمان و اروپا تلاشهای زیادی را به خرچ داده است. فعالیت های وی برای هموطنان مهاجرش در پاکستان ودر افغانستان ماهیت انسانی وی را آشکار مینماید. 

بعداً داکتر توماس شیفر و ایگان فاوپل مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان  را به شیما غفوری تفویض نمودند. 

در محفل،  رییس پارلمان، رییس شورای محل شهری، رییسه ی شورای مردمی رشتسبرگ، معاونه ی انجمن صنایع دستی افغانی (دوکتور نینا کلهوفر)، رییسه ی سازمان زنان، رییس شورای خارجیان، رییسه ی اداری (انجمن ابتکار مردمی برای مسایل اجتماعی)، بلقییس غفوری، نماینده ی اتحادیه ی کلتوری افغانها و سایرین سخنرانی نمودند و هر کدام به نوعی از فعالیت های پوهندوی شیما غفوری  واز شخصیت وی ستایش به عمل آوردند. در جریان محفل پوهندوی شیما غفوری بیانیه ارزنده یی را ایراد نمود. وی از اولین روزهای ورود خویش در آلمان و مشکلات یادآوری نمود و از موانع سیاست پناهنده گی سخن گفت که در مقابل آن باید مقاومت و مبارزه مینمود. شیما غفوری در ارتباط با انتگراسیون خارجی ها در جامعه ی آلمان چنین ابراز نمود که تداخل و تطابق درجامعه آلمان  فقط و فقط در صورتی موفقیت آمیز  است که هویت اصلی تبعه ی خارجی حفظ شده بتواند، و تفاوت های کلتوری خارجیان ارج گزاری گردد. اتباع خارجی با وجود تفاوت های شان بتوانند در بین جامعه زنده گی نموده و دارای چانس های  مشابه با سایر اعضای جامعه باشند. این تنوع و در عین حال تساوی ازرش همه افراد جامعه می تواند به یک محرک دیگر انکشاف اجتماعی تبدیل گردد. بیانیه ی وی  در ارتباط با انتگراسیون خارجی ها در آلمان بود و زنده گی خودش نمونه ی بازر آن میباشد، مورد توجه شایان حاضرین قرار گرفت و درا خیر همه به خاطر ادای احترام به پا برخاسته و به کف زدنهای متواتر خانم غفوری را بدرقه نمودند. 

محفل به صرف غذاهای متنوع افغانی که از جانب افغانها و دوستان تهیه گردیده بود، به پایان رسید. 

شیما غفوری در شهر کابل متولد و مکتب را تاصنف دوازدهم درهمانجا تعقیب نموده است، تحصیلات عالی خویش را از 1975 الی 1981 در بلغاریا تا درجه ی ماستری با نمرات عالی و اخذ مدال در رشته ی انجینری زراعتی به پایان رسانده است. بعد از ختم تحصیل در فاکولته ی زراعت پوهنتون کابل به حیث استاد ایفای وظیفه نموده و به رتبه ی علمی پوهندوی ارتقأ نموده است. شیما غفوری در سال 1992 به آلمان مهاجرت نمود. در سال 2010 میلادی به حیث زن جسور آلمان شناخته شد و مدالی را از جانب بنیاد زنان جسور آلمان به دست آورد. اینک در سال 2012 نظر به فعالیت های برجسته به اخذ دومین مدال در آلمان موفق گردید.