رسیدن: 07.04.2012 ؛ نشر : 18.04.2012

وحید صمدزی
 

خداش بیامرزاد ...
خداش بیامرزاد که عزیز بود و دردانه . هر چند مرگش نا به هنگام بود ، دیری بود که انتظارش می رفت اما با آنهم نه بود او در عرصه ، اندوه بزرگی به شمار میآید و جایگاهش تا دیری خالی خواهد ماند .

وانگهی که او را لطیفی مرحوم در بطن زمان القا نمود ،رنگ و بوی وطنی زیادی نه داشت .

خیرزاده ، می خواست او را بر گرده ی زمان سوار کند؛  اما....اسلاف نا خلفش در حقش جفا ها روا داشتند و وی را به بیماری ها و امراض گوناگونی چون کم دانشی، بی سوادی ،خود محوری ، تقلید و سطحی نگری مبتلا ساختند ، تا این که در این اواخر بیچاره و درمانده جهان خود را وداع گفت.

یادش در برابر چشمان مان پر تحرک باد و تصویرش زنده .

صدیق برمک ،فقیر نبی و توریالی شفق پسران حقیقی ؛ عتیق رحیمی ، همایون مروت و میرویس رکاب اولاده ؛
انجینر لطیف و  واحد نظری صدر نشینان ؛  بصیر حیدر ، تیکه دار؛  کریم تنویر ، چوکیدار ؛

عبید ورکزی ،داکتر غیاث بیدار و موسی رادمنش فرزندان نا ... ؛ سلیم شاهین ،عمده خر و عمده فروش؛

نیلوفر پذیرا ،سبا سحر و یاسمین یارمل صبیه ها؛  بندر چوک ، امیتابهچن ، بهروز وثوقی و بدر منیر همسایه ها ؛
 

نسبت وفات فلم افغانی به اطلاع دوستان می رسانند که جنازه در آدینه روزی در شهرک نا کجاآباد به خاک سپرده خواهد شد؛  اما از آنجایی که مقابر همه از سوی فلم هندی اشغال شده ، لذا جنازه در همان محل به صورت ایستاده نگهداری می گردد تا محلی سراغ شود.

فاتحه همزمان در مراکز سینمایی داخل و خارج با اجرای کنسرتی از سوی آن عده هنرمندان موسیقی که هنر خود را با سرنوشت فلم افغانی همگون و همسرشت یافته اند ، دایر می گردد.

خاطر نشان میگردد که محفل با نمایش فلم سوسیالیزم گودار -که با افغانستان رابطه ی تنگاتنگی داشته و نیز برخی سینما گران ما توان درک آن را نه دارند- توام با اتحاف ادعیه بر روح و روان همه پایان می یابد.

خداش بیامرزد که عمر دراز و اثر کوتاهی داشت.

و من الله التوفیق

(طنز  است -  جدی نه گیرید )