رسیدن: 15.01.2012 ؛ نشر : 30.01.2012

 

رفعت حسینی         

 نوازش

    برای سرزمینم            

 

اگر نوازشِ نامت

                 ز یاد ما می رفت

درونِ حافظۀ شب رسوب می کردیم

و آشنایی دل را

                ز دست می دادیم

و با شکسته ترین روز

                       گریه می کردیم .

*

      *

ز یادِ ما می رفت

                    اگر

                           نوازشِ نامت !

 

دوهزارودوازه عیسایی

آلمان ، تحریرنهایی

***

 

بر مدارِ خد عه

 

و آغاز شد

             فصلی که در آن

جوانه های سایه

سر از خاک

                 برون کردند

و

زنده گی بر مدارِخدعه

گردش آغاز کرد

و

       منجمان گفتند که :

سال

سال جدایی و سیاهیست !

و فال بینان

خطوط کفِ هر دستی را

_ از زنان و مردان _

به جوی خون پیشگویی کردند

و

معبران سالمند

                  هر خوابی را

به یورش آتش

برکلبه های دل ها

و هجومِ هزار آسمان صاعقه

بر محبت های ابریشمین

                           تعبیر نمودند

و خطیبان

به افسانه سرایی شایستۀ طفلان

پرداختند

               و

                     کذاب شدند .

 

برلین ، دسمبر 2009 مسیحی

تحریر دوم

 

*