13.04.2012

روشنفکر، وجدان بیدار انسانی

من باور هایم را در مورد تابو شکنی گونتر گراس چنین بیان می دارم.

این امر روشن است که با دید نژاد برتری که گروه ملی گرایان گزافه گر در جرمنی داشتند، به جستجوی دشمن برآمدند. اینان که حضور فرهنگ برتر دیگران را تحمل نمی کردند، انگشت به سوی یهودیان که نبرد با انان از سده ها پیش و به ويژه به وسیلهٔ دستگاه استخبارات روسیهٔ تزاری در سدهٔ هژدهٔ عیسایی آغاز شده بود، نشانه گرفته بر انان مهر نژاد پست زدند و راه حل را حذف کامل شان از روی کرهٔ زمین دانستند. اوج این امر را در کوره های آدم سوزی در اردوگاه های کار اجباری به ويژه اشویس می توان دید.

پس از شکست هیتلر، این امر چون داغ ننگ بر پیشانی جرمنان باقی ماند. نشانهٔ این داغ تا همین اکنون که دو نسل نو در آن هیج نقشی نداشته اند، در ناخود آگاه اجتماعی این کشور سیاهی می زند.
از ان پس برای جبران خطا های هتلر و نازیان همسویش، نقد د...ر مورد اسراییل که وارث آن بخش دیگر است، در جرمنی به تابویی بدل شد.

اما، این روشنفکر که نی تنها وجدان بیدار جامعهٔ معین است، بل وجدان آگاه همه همبود های انسانی و پاسدارش می باشد که باید مانند سگ تیز شامه، کوچک ترین بوی بدی که خلاف ارزش های انسانی، چی رسد به نابودیش، می بوید، بایست واکنش باز دارنده یی را نشان بدهد و زنگ خطر را بنوازد.

گونتر گراس، که نی تنها وجدان بیدار جامعهٔ جرمنان است، بل وجدان بیدار جامعهٔ انسانی است نمی توانست، خاموش بماند که آدم بد اندیشی مانند احمدی نژاد که در همان خط دیدگاه هیتلر خواستار نابودی یک ملت است، و برخی سران اسراییل که در سر هوای جنگ دارند، با استفاده از ابزار ویرانگر اتمی که زمستان چندش آورش را بانو روی از ان تصویر تکاندهنده یی را کشیده است ـ شما، این نوشته را که من به پارسی برگردانده ام در همین چهره نمایم، خوانده می توانید ـ جهان را به نیستی بکشانند.

او همان گونه که احمدی نژاد را ملامت می نماید که در کار استفادهٔ صلج آمیز از نیروی اتمی پنهانکاری می نماید و باید با تمام نیرو مهار زده شود، خواستار این است که بر زراد خانهٔ اتمی اسراییل نیز لگام باز رسی زده شود تا از هر دو سوی آژدهای خطر مهار شود.

دلیل این همه سر و صدا ـ به ویژه در جرمنی ـ این است که چنین تابوی به وسیله ٔیک روشنفکر در هم شکسته می شود.

اما واکنش ایران و ما چگونه است؟

اول این که در رسانه های ایران ـ که ما هم دنباله روش هستیم - این شعر به درستی به پارسی بر گردانده نشده است. در کنار این مساله آنان نگاه یهودی ستیز که ریشه در اختلاف یهود و عرب ـ این پسران یک پدر ـ یا به گفتهٔ مردم ما ٫٫ اودر زاده گان،، و دین دارند. به همین دلیل همه بعد های سیاست خارجی شان ـ در مورد ما نیز ـ بر خط گسترش اندیشه های مذهبی دور می خورد.

ما چرا خویشتن را اسیر این دید دشمنانه میان عربان و یهودیان نماییم؟ ما باید در خط ارزش های انسانی دست رد بر سینهٔ هر گامی که خطر نابودی بشر را داشته باشد بزنیم.

ما بایست در کنار این اصل که تمام زرادخانه های اتمی از میان برده شود و بر همه دستگاه های اتمی که از آن ها برای هدف های صلح آمیز بهره گرفته می شود، دید باز بازرسان جهانی نظارت نماید و همه کار های با شفافیت همراه باشد، قرار بگیریم.