رسیدن: 03.10.2012 ؛ نشر : 05.10.2012

رفعت حسینی

 

        

فره

 

ستاره یی

           ز کنارِ درخت

                          گذشت

به روی آبِ

           شکیلای بِرکه

                        نشست

تمامِ قدمتِ آفاق را

                        فَرَه

                             بخشید .

 

سپتمبر دو هزار ونه عیسایی

آلمان ، تحریر دوم