رسیدن: 03.10.2012 ؛ نشر : 05.10.2012

 

رفعت حسینی

 

         تیشه ها

و

         فرهاد ها

 

من روستایی ام

زان روستا که عدۀ فرهاد های آن

بیشتر از تیشه هاش بود ...

***

من انتظارِحادثۀ عشق و مرگ را

عمری کشیده ام

من

    دردِ کاملم

آشفتۀ تمام .

***

بسیار سال رفت ولی تا هنوز هم

سوی نشیبِ منتظرِ باد

من اولین مسافر کشتی آتشم

و اولین کسی که به خود گفت :

                                    " والسلام !"

برلین ، دسمبر دوهزارونُه عیسایی

تحریر دوم