رسیدن: 02.07.2012 ؛ نشر : 04.07.2012

رفعت حسینی

 

 تازه های غم

 

قصه کن یار و بیا

  شعر بخوان

ودرین روزِ سیه

  بادۀ بسیار بریز !

 

***

 

سربکن !

 باران را می فهمی ؟

شده ، وقتی ، که به یک ابرِ مسافر

تازه های غمِ خود را

   تک تک

    برگویی !؟

***

آسمان را

 لحظه هایی

در سکوتت

 جاری می سازی ؟!

به درختی

  هنگامی ، تو

   برادر می گویی ؟!

 

***

 

قصه یی ، یار

  بگو

  عشق چی دردیست

و با دار

 چی نسبت دارد ؟!

 

***

 

قصه کن

 گهگاهی شب

ز چی رو خیس و عمیق است

و چرا ذهنِ پیام آور و بیداری دارد

وتو

در فکرت می آید

که به چیزی

  مثلِ یک وحشتِ پیدا شده

    می اندیشد ؟

 

***

 

قصه کن ، یار

  بیا شعر بخوان

ودرین روزِ سیه

  بادۀ بسیار بریز

وبگو

 سبزه ها وقتی تب می گیرند

تو

 چسان

  آگه می گردی

و چسان برگو

دمِ غمگینی و دلشادی باران را می فهمی ؟

 

***

 

شبِ باران بهاری که زمین

رودکی وار غزل می شنود

یا به هنگام خزان

کز قصاید

  باران

  دیوان می سازد

تو به آن خستۀ یمگان

   باری

    می اندیشی ؟

 

***

 

شعر بیدل را

   به چی وقتی

    میخوانی

غزلِ بی بدلِ حافظ را

شمس تبریزی را ؟

 

***

 

هی بگو ، تازه شدن

   با شعری را

تا به بی پهنه ترین مرحلۀ حس کردن

     اندیشیدن ،

ره سپردن در بیتی را

   می دانی ؟!

***

شده گاهی که ز موسیقی شعری

آن چنان نشئه و بی خویش شوی

که تمامِ واژه ها در نظرت پای بکوبند

     و پرواز کنند !؟

***

 

عاشقِ کوهی هستی

   ـ نامش چیست ؟

از درختان دلبرت کیست ؟

بوی نرگس

 عطرِ سنجد

و تماشای چناری در رقص

    بیخودت می سازد ؟

 

***

 

نامه های خبرِ گُمشدنِ عشق و عشاق

    به دستت می آید ؟!

 

***

 

تو به تنهایی دشتی بی مجنون

     شامی

     می اندیشی

و بگو ، عشق

 دگر باره

  برین خطه

   گذر خواهد کرد ؟

لای خوارِ دگری

   خواهد رویید ؟!

***

 

قصه کن یار و بگو !

   شعر بخوان !

ودرین روز سیه

  بادۀ بسیار بریز !

 

برلین ،جنوری دوهزارویازده عیسایی

تحریر دوم