رسیدن: 28.09.2012 ؛ نشر : 02.10.2012

نورالله وثوق

 

تلاطم
...
ومن به نمره ای کمتر زصد نمی سازم
دهد معلم من گر نود نمی سازم
بنای خانه ی اندیشه های فردا ر ا
مثال مردم دیروز بد نمی سازم
خودم ستاده به میدان هستی خویشم
دوباره بر سرم هر چه رود نمی سازم
روانه ی سفرِ پر تلاطم عشقم
ازین دقیقه به هر نابلد نمی سازم
عمارتی که به یک لحظه‌ای فروپاشید
علی العجاله به آن شدّ ورد نمی سازم
برای روشنی شهر آرزوهایم
به دست مردم بیگانه سد نمی سازم
شکسته ام و دگر طاقتِ شکستن نیست
چنانچه این شود و آن شود نمی سازم

....
جمعه هفتم  میزان/ هزار وسه صد ونود ویک خورشیدی