رسیدن: 21.08.2012 ؛ نشر : 21.08.2012

نورالله وثوق
 

فلترشکناندازۀ حرف دهنم را بنویسم

پیمانۀ وزن سخنم را بنویسم

می خواهم از امروز که با خامۀ فریاد

زور تبر بت شکنم را بنویسم

آیینۀ فردای شماگردم وهردم

رنگ نگه خویشتنم را بنویسم

برهیبت نامریی اردوی تباهی

موج صف عنتر فکنم را بنویسم

گلباز محبت شوم وازسرباور

رسم وره خاری بکنم را بنویسم

منشور تماشای شماباشم ومشیِ

آرایۀ باغ و چمنم را بنویسم

از این قفس تنگ پراز سایۀ نیرنگ

آزادی روح وطنم را بنویسم

رایانۀ اندیشۀ تان حک شده باید

سایت دل فلتر شکنم را بنویسم

......

دوشنبه

30.05.1391