رسیدن: 02.07.2012 ؛ نشر : 04.07.2012

کاکه تیغون

 

گژدم گزیدگی تاریخی

طنزی از گزینه ی کاکه تیغون در مسیر تاریخ 

 

وقتی همه در مورد کارشناسی صحبت می کنند مادرم چین بر جبین می اندازد و پیشانی را ترش می کند. کمی بی حوصله که می شود می پرسد : کارشناسی چیست؟

می گوییم همان است که شما آن را تخصص می گویید. سکوت سرشار از نگفته ها می کند. یک روز که شوق ترانسپورت تجربیات گرانسنگ و ذوق صادرات میراث باستانی به سرش زده بود گفت :

" روزی از همان روزهای که ما کوچک بودیم و برادر ما کوچک تر از ما، برادرم را گژدم گزید. بزرگان و دانایان مجلس فوراٌ در صدد پیدا کردن متخصص شدند و به توصیه آن ها کریم مارگیر را آوردند که درمان گژدم گزیدگی را کند. قدم مهم بعدی ابراز احساسات ملی گرایانه و بشردوستانه و معالجه معنوی بود که از نگاه اهمیت، از اقدامات بخش اول هیچ کمی نداشت یعنی به احترام برادر کوچک تمام خواهران و برادران سه روز تمام مکتب نرفتیم..."

البته باقی ماجرا چندان جالب نیست و ما زحمت نوشتن و خواندن آن را، خود نمی کشیم و به شما لازم نمی بینیم.

مصرع :

         گژدم گزیده را به تماشا چه حاجت است

آنچه از دید دوربین شما و نزدیک بین ما به دور نمی ماند، معنای تخصصی تخصص در نزد برخی از ماها است: برای درمان گژدم گزیدگی، صالح ترین آدم، مارگیر است. لابد که استدلالی استوار بر منطق ارسطو نیز داریم.

در پیوند با این تجربۀ عالم بها به هیچوجه نمی شود به این عقیدۀ راسخ هم کم بها داده شود که : مار گزیده از ریسمان می ترسد.

در کشوری که گژدم گزیده را مارگیر علاج کند، آیا هیچ عجیب است که مارگزیده اش از ریسمان بترسد؟

گژدم گزیده های را که مارگیر علاج نموده و یا خواهد نمود، پس از گزیدگی، از مار هم می ترسند و در نتیجه از ریسمان هم. به مرور زمان و گذشت گژدم ها، این گژدم گزیدگی شکل تاریخی به خود می گیرد و ذهن ها در گیر می شود با حادثات بلاخیز چون ریسمان گزیدگی. برای ریسمان گزیدگی دیگر کافی نیست که فقط سه روز مکتب نرفت، شاید و یا باید اصلاً مکتب را رها کرد. در مان این چنین بلا های، بی رهایی میسر نیست و رهایی سه روزه را باید رها کرد که ریسمان گزیدگی، گژدم گزیدگی نیست که به سه روز درمان شود.

هیچ عجیب هم نیست اگر حضرت حافظ می فرمود :

........

مثلی که در این عصر حافظ ما هم بیش تر از آنچه فرموده، نمی فرماید.

 

                ۴ جنوری ۲۰۰۹ ، هامبورگ ، کاکه تیغون