رسیدن: 22.07.2012 ؛ نشر : 24.07.2012

 محمود نظری

طنز

ګوډاګیان

 

هغه څوک خلک بولي ګوداګی

چې دوطن د دښمن وي خواګی

ولس یې بولی تالي چټی لاس پوڅی

تل یې خپل ولس ته ایښي وي زینګی

په فارسی یې عمال بولي او کاسه لیس

دکلی خلک یې بولي تارتوک اومټونګی

هغه چې  د بل رسۍ یې  وي په غاړه

په خپل  وطن کی د دشمن وي شاتینګی

خوري  ، څښي او تنفس کوي ددې وطن

مګر د نورو هیوادو وي تور پیشوګی

ښه تک سپين وي لاسونه یې خلک مچوي

خو هغه تل مچوی د تک تور تور لینګی

دخپل مور د ژبې سره کوي تل خیانت

ځکه بهرني یی ورډکوي د خره بارګی

په خپل کور کې ددشمن چوپړ کوي

دا کارونه یوازې کولای سي ایجراګی

یو یې د ایران په ګته کوي ټول تړونونه

له هرکړه يي ښکاری د ایران څیری زبیګی

بل یې کوي کاروبار اوبزنیس مذهبي

دتوري جنډې په ځړولوډکوي خپل بارګی

څه یې سوي د پردو کلتوري لاس پوڅي

په تلویزیونونه کې کوي د نفاق زویرګی

 ***

ګوداګیان ژر رسیږي لویو مقاماتو ته

ځکه پردي د مشرانو هم ډکوي تونګی

دا کار مه بوله  د اصیلو مسلمانانو

که څه د جهاد نارې وهي همیشګی

دا سې خلک هغه چرګې ته پاته کیږي

قتقت  دلته هګۍ هلته  اچوي ملارګی

دهغو ډیره خوله خوندید لې ده دلته

نه یې دی  لیدلی د ولس خلق تنګی

 دنیا دا سپين سترګي ګوداګیان  پيژني

اخیر به واوري  ټوله دهغو اونګی

دډیرو لا تر اوسه دابزنیس جاري دی

ځکه داغوټې تر اوِسه نه لري چنګی

دا ناوکۍ  ولس ته دلیري مالومیږي

لکه په ګورم کې چې وي چرګی

تر څو به دا بزنیس  دلته چلیږي

چې ورک نسي دا زموږ د باغ ګاګی

د لاسکښېنیولو دلته ښه تجارت روان دی

پوړونه لري غربګی ،ایرانګی بابوګی

***

اخیربه له دې وطنه ورک سي کاسه لیسان

دا د سرطان ، ایدز اوسرګوزی دی  والګی

دا ماران بې خاره چنګښې تیروي ښوی

په هغو تر اوسه پېښ سوی نه دی جزګی

هغوی د بل تر سیوري لاندې اوسییږي

د ولس په سترګوکې خاورې شندي بد رګی

د افغان په ستو ني کې یې لغته ایښي

دلته ښکاري دی د پردو خپله تازي ګی

دلته د هر وطن سته ځاله او جولاګی

ځکه دلته دغیرت آس سوی دی شینګی

 

 

زبېګی(خشتګ).بارګی(پنډوکی)، مټونګی ( حرامي )،چرګی( هغه حیوان چې تندی یې سپين  وي )،چنګی ( محصول)،ګاګی(پر فصل باندې د پروړو انسان ځرول چې چوغکې هغه ونه خوري). زینګی ( حریف پر زنګانه پورته کول )، اونګی ( د پلار د کوره د وتلو په وخت کی د ناوی ژړا)،شاټنګی( مددکار)،ایجړاګی(نرښځوکی)، ملارګی(سست)،تونګی( خورجین)، خواګی ( پټ ملګری)، بد رګی( رذیل) ،تازی ګی( تازی سپی)، شینګی( هغه آس چې له سورلۍ کولو پاته وی او بارونه وړي)

v   کنایې: خوله خوندېدل( جرءت کول)، په ستونی کې لغته ایښول( ضر ر رسول)، خوله ورډکول( رشوتورکول)،تر سیوري لاندې اوسیدل( مریی).