رسیدن: 13.10.2012 ؛ نشر : 14.10.2012

بلقیس بسمل
 

تجلیل از روز والایِ جنگ

اعلانیه
 

به مناسبت تجلیل از روز والای جنگ ، کمیسیون غیر مستقل (همبسته گی جنگ اندازانِ جهان)،ریاست 1..2..3..حمله !!! مدیریت گَرَمبَس به اطلاع تمام شر اندیشان جهان میرساند ،که اِلی اخیر سال جاری کارنامه‌های خویش را که با خونِ بشر در بخش‌های کشتار ،غارتگری،تجاوز و زورگویی و همچنان بعضی از خلاقیت‌های دیگر فسادی بروی کاغذِ دیموکراسی ،  نگاشته باشند ، جهت کاندید شدن به دفتر کمیته ی اهدای جوایز گُو بل ارسال نمایند .
 

نوت :
برنده گانی که قبلاً ازین کمیته ،جایزه ی صلح را دریافت داشته‌اند ،نیز میتوانند که آثار شان را جهت کاندیدی بفرستند . نونهالان جنگنده و جنگپرست افغانستان ،برای تشویق ، در ردیف اول جوایز ، ثبت می‌شوند. تصمیم اهدای جوایز به صورت کاملاً شفاف صورت میگیرد .


آلمان، 14.02.2012