گهوارهء بارانه

 

ممنون ِ دل ِ عاشق و ديوانه ی خويشم

کز همت ِ او در بر ِ جانانه ء خويشم

جانانهء من کابل زخميست که با مهر

پروردهء به گهوارهء ( بارانهء )خويشم

اينک به در ِ پير خرابات رسيدم

تا مست کند از می و ميخانهء خويشم

رازق فانی

 

چند شعر از رازق فانی

 

رازق فاني
بوزينه و داروين

“داروين" چون رخت زين عالم كشيد
روح او را حضرت آدم بديد
گفت: اي فرزند بي عقل و ادب

 

نيکوداشت از کار و آثار رازق فانی

 

شنبه 2 دسامبر2006 مجلس بزرگداشت از کارنامه های ادبی شاعر گرامی رازق فانی در دانشگاه مریلند ایالات متحده ی امریکا برگزارشد. این مجلس از سوی انجمن دانشجویان افغان آن دانشگاه به یاری سفارت کبرای دولت اسلامی افغانستان و مرکز زبان و ادبیات ...

آصف بره کی

 

لطيف ناظمی :
نیم نگاهی به شعر رازق فانی
در حاشیۀ محفل بزرگداشت وی

وبسايت رازق فانی waisamiri.jpg