سميع حامد

بریز به خیابان

 

برای تظاهرات امروز

 

حق داری

 بریز به خیابان!

به دفاع از دژخیمان

آخر آن چند کیلو کوفتهء تازه

 که از سنگفرش جارو کردی

                                             نعش کودک همسایه بود

پسر خودت که پس از یک پانسمان رفت دوباره فتبال کند

و چه گول هایی میزد

                          دروازه بان مرده بود آخر

بریز به خیابان!

حق داری

آخر آن دوشیزهء ناتمام

که با تنبان خونین بر چتر دکانت سقوط کرد

خواهرخواندهء دخترت نیز نبود

 

دروازهء ترا که نشکستند

تا در زمستان بی پوستین بمانی

برادرت برهنه شد

یک شب هم که در چارراه جیب هایت را گشتند

فقط تقویمت را گرفتند

قطی نسوارت را پس دادند

بریز به خیابان!

حق داری

زن بارداری که در آشغالدانی مادر شد

با تو هیچ نسبتی نداشت

قصهء یک تکسی ران بود

- کرایه را هم کم نکرد بی انصاف !-

بریز به خیابان!

حق داری

تو که پشتون و تاجیک  نبودی

ازبک و هزاره که نبودی تو

آنکه در پل باغ عمومی

 کلمهء شهادت را از زبانت تکرار  کرد

و بر زانوانت جان داد

همزبانت که نبود

بریز به خیابان!

در پولیگون پل چرخی

عمویت بود که با یک صاعقه به نامی دگردیس شد

خادیست ها که با مهره های پشت همصنفی ات شطرنج زدند

 رنگ ناخن بی بی

از خون تو که نبود

طالب که با خاکستر خویشاوندت خشم هایش را سرمه کشید

درروز انفجار هم

خوشبختانه غیر حاضر بودی

بریز به خیابان!

 دشت لیلی که چیغ دوستان ترا به یاد نمی آورد

در قزل آباد که از استخوان تو جنگل نرویید

 قراولان بی سلام

با قوغ کتابخانهء تو که در ندادند

سیگار هایی ساخته از نامه های عاشقانه را

گلولهء اول از کنار گوشت به خیر گذشت

و گذشت از گلوی میهمانت

گلولهء دوم نیز به زنی خورد که از همسرت شیرخشک قرض میگرفت

پنج وقت نمازکت را میخوانی

کارکت جور است 

سجادهء قالی قشنگی هم گیر آورده ای

 در بدل یک سیر سبوس از همسایه

پسری که از طبقهء ششم بررهگذران شاشید

همین که بی نمازت نکرده است

کافیست

نازدانهء قومندان صاحب

کمی « مزاقی » است!

بریز به خیابان

از خیمهء جذامیت

خداداده را خدا داده ست

کش کن ارابهء طلا و طلسم را

در جاده های زخمی

با ریسمان رگان خویش

بریز به خیابان!

به دفاع از خون آشامان

- گرگتر از بوش و تونی بلیر که نیستند-

حق داری

به خیابان بریز

با تو که کاری نداشتند قاتلان

دخترت را پدرلعنت گفتند!

بریز

****

 اشعار و آثار بيشتر از سميع حامد          

 

خانه آیینه

  همه روزه با تازه ترين آثار و اشعار سميع حامد